×
 

Programma & workshops 2011

Programma

10:00 uur     Plenair programma met o.a.   
 
 • Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat)
 • Patrick Buck (ProRail)
 • Rolf Pieck (Royal Haskoning)
 • Hans Ramler (BAM Wegen bv)
 • Lindy Molenkamp (Provincie Overijssel)
 • Hoite Detmar (Dienst Noord/Zuidlijn)
 
11:00 uur Pauze  
11:30 uur Workshopronde 1  
12:30 uur Lunch  
13:30 uur Workshopronde 2  
14:30 uur Pauze  
15:00 uur Workshopronde 3  
16:00 uur Afsluiting & borrel  
17:00 uur Einde  

Informatiemarkt gedurende de hele dag

Overzicht workshops

De battle “Hoe ga jij om met input uit de samenleving?”
Publieksparticipatie staat ten dienste van een goed afgewogen besluit. Hoe kunnen overheid en marktpartijen dan nog beter gebruik maken van input uit de samenleving? Tijdens deze battle kom je tot nieuwe inzichten! Durf jij ‘out of the box’ te denken? Er kan maar één team de winnaar zijn, dus….heb jij lef?....
(Maaike de Beer en Ellen de Jongh, Centrum Publieksparticipatie)

Training omgaan met burgers
Een open basishouding is nodig voor succesvolle publieksparticipatie. Maar wat betekent een open basishouding? Hoe doe je dat en hoe houd je dat vol gedurende het project? En wat gebeurt er als je het niet goed doet? Leer bij deze training hoe om te gaan met (echte!) burgers.
(Niels Bijlsma en Liset Verschoore, Centrum Publieksparticipatie)

System Engineering voor omgevingsmanagers 
Omgevingsmanagers organiseren de input van stakeholders en ambtelijke organisaties in de planvormingsfase, en voeden daarmee de projectscope en het PvE. Met Sneller en Beter is er een scherp tijdspad gedefinieerd voor de planfase. Hoe kunnen omgevingsmanagers de input structureren? Hoe voorkom je dat essentiële input verloren gaat? De workshop geeft omgevingsmanagers een praktische aanpak m.b.v. de structuur volgens Systems Engineering.
(Kees van de Kerk, DHV)

Gemeente spiegel
De relatie tussen gemeenten en Rijkswaterstaat verloopt de ene keer beter dan de andere. De betekenis van een goede samenwerking is evident en onderkent. Waarom gaat het dan soms toch nog mis? Wat zijn de succesfactoren voor een goede samenwerking en waar moet je zeker niet aan beginnen? In een creatieve workshop gaan we aan de slag om de succesfactoren te verkennen en van elkaar te leren.
(Robbert Stam en Erik Roest, DHV)

Duurzaamheid op de bouwplaats, meer dan CO2-reductie!
Wanneer ben je als bouwplaats duurzaam aan het werk? Tijdens deze workshop discussiëren we over duurzaamheid voorbij de CO2-prestatieladder. Hoe krijg je het belang van duurzaam werken tussen de oren op de bouwplaats? Hoe stimuleer je duurzaam werken op de bouwplaats?
(Marjolein van Hilten-Koolhaas, Bewuste Bouwers)

Social Media binnen Omgevingsmanagement 
De opkomst van Social Media betekent dat de omgeving van een project niet alleen zichzelf kan organiseren, maar ook kan laten horen op een zeer effectieve wijze. De interactie met het project kan heel direct gezocht worden. Social Media bieden tal van kansen om op een geheel nieuwe wijze de relatie tussen project en omgeving in te vullen. Han Admiraal zal tijdens deze workshop ingaan op de betekenis van Social Media en hoe deze een nieuwe betekenis kunnen geven aan omgevingsmanagement. Vanuit zijn optiek vergroten Social Media de mogelijkheden om de dialoog tussen omgeving en project vorm te geven. Twitter je al? Dan ben je van harte welkom. Weet je nog niet wat Twitter is? Dan moet je zeker komen. Wil je bepaalde onderwerpen behandeld zien: twitter naar @hanadmiraal of gebruik #enpr in je tweet.
(Han Admiraal, Enprodes)

Omgevingsmanagement in de natte infrastructuur 
Korte presentatie van het bedrijf Hakkers en wat omgevingsmanagement bij een middelgrote aannemer in de waterbouw inhoud. Bijzondere aandachtspunten en communicatie met factoren van omgevingsmanagement in den natte zoals communicatie met de scheepvaart, brug en sluisbediening, vaarwegmanagement, vergunningen, flora en fauna enz. (o.a. met ervaringen uit het verleden).
(Hein van Laar en William Verbruggen, Hakkers)

Recht in een dynamische omgeving
De wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel in projecten. Het vereist inhoudelijke keuzes, draagvlak bij de overheid en de omgeving en timing in de vergunningenstrategie en aanbesteding. In deze workshop laten wij u keuzes maken bij (juridisch) management van vergunningtrajecten en laten wij u de daarbij behorende dilemma's ervaren. Wij dragen creatieve oplossingen aan voor veel voorkomende uitdagingen en problemen.
(Tom Peeters, AT Osborne)

Perspectiefwisseling: verplaats je in je omgeving
In deze workshop worden de deelnemers op een actieve manier uitgedaagd om van perspectief te wisselen en in de rol van een andere omgevingspartij te stappen. Verplaats je in een andere actor, leef je in en krijg begrip voor wat anderen beweegt. Dit leidt tot verrassende inzichten en misschien wel een heel andere benadering van partijen dan je gewend bent.
(Anky Spanjers, AT Osborne)

Vogels, vissen en vleermuizen: natuur in de omgeving
Het natuurbeschermingrecht lijkt een steeds zwaardere stempel op projecten te drukken. In deze workshop delen wij de top tien van onze ervaringen: van mitigatie tot compensatie en van onderzoek tot monitoring. Wat moet u wel en juist niet doen? Waar moet u op letten bij het lezen van de rapporten van uw technische adviseurs? Na deze workshop kent het natuurbeschermingsrecht geen geheimen meer.
(Tom Peeters en Anita Nijboer, AT Osborne)

SE-Lite
SE-lite is de eerste fase van Sytems Engineering. Met SE-lite worden in interactieve workshop-sessies met de opdrachtgever functies, eisen, en objecten ontwikkeld en wordt zo de scope van het project vastgelegd. Door SE-lite ook toe te passen bij de consultatie van de omgeving, worden ook deze wensen en belangen op een systematische wijze meegenomen en afgewogen in de vraagspecificatie, als basis voor de technische uitwerking. We starten met een toelichting op het instrument SE-lite. Aan de hand van een casus gaan we in op het betrekken van de omgeving bij de diverse fasen van een project. Deelnemers gaan zelf aan de slag met het bepalen van de scope van het werk, de input van de omgeving, en de inventarisatie van risico's.
(Louis Jurjus, Royal Haskoning)

Verwachtingen van omgeving
Weet de omgevingsmanager goed genoeg wat de omgeving verwacht? Waarover wil men op welke wijze geïnformeerd worden? Leveren de inspanningen voldoende op of moeten we in ons omgevingsmanagement andere accenten leggen? We presenteren de resultaten van een beknopt onderzoek in de directe omgeving van enkele projecten. Samen met de deelnemers bespreken we hoe de dialoog met de omgeving verbeterd kan worden en welke communicatiemiddelen hierbij effectief ingezet kunnen worden.
(Ischa Gijzel en Els Geurts, Royal Haskoning)

Praktijkervaring A74
Aannemer Dura Vermeer werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de aanleg van Rijksweg 74 (A74), een snelle en onbelemmerde verbinding tussen het Nederlandse en Duitse hoofdwegennet. Deze verbinding wordt in 2012 opengesteld. De voorbereidende werkzaamheden voor de A74 zijn in december 2010 begonnen, terwijl het Tracébesluit nog niet onherroepelijk was. Hoe gingen we hier in de praktijk mee om? Hoe gaan we om met de omgeving? En hoe met de verschillende belangen bij de opdrachtgever en bij de aannemer zelf? In de workshop presenteren we onze ervaringen en worden deelnemers actief uitgenodigd om hun ervaringen te delen!
(Anouska Hoogendoorn, Royal Haskoning en Jules Janssen, Dura Vermeer )

De buitenwereld binden: politiek handelen voor projecten
Projecten handelen politiek. In een complexe bestuurlijke omgeving willen ze op een effectieve, transparante en respecteerbare wijze hun doelen bereiken. Dat vraagt om een doordachte aanpak waarin zorgvuldig wordt afgewogen wat het belang en de kracht is van spelers buiten het project, met welke strategie daarop ingespeeld kan worden en welke interne organisatie nodig is om effectief te zijn.  Hoe kan een project zijn doelen effectief realiseren en tegelijkertijd door de ‘omgeving’ als betrouwbaar en respecteerbaar worden ervaren? Hoe kan kennis over externe stakeholders worden vertaald in een doordachte, realistische op hen gerichte aanpak? En, hoe kan deze aanpak binnen het project worden benut om commitment te verkrijgen bij alle betrokken disciplines en waar nodig de interne rol- en taakverdeling aan te scherpen? Het programma van de workshop bestaat uit een theoriedeel waarin wordt ingegaan op het van ‘buiten naar binnen denken’ en de meerwaarde van het daarbij gebruik van het model van politiek handelen.
(Rudolf Cremer-Eindhoven, KING)

Omgevingsmanagement door de markt/opdrachtnemer
De afgelopen jaren heeft het vakgebied omgevingsmanagement zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer zich sterk ontwikkeld. Inhoudelijk is inmiddels duidelijk wat wordt verwacht van de omgevingsmanager. Verdere professionalisering lijkt haalbaar op het gebied van samenwerking met de markt. Wat hebben samenwerkende partijen nodig om tot een optimaal resultaat te komen? In de workshop OM en de markt willen we opdrachtgever en opdrachtnemer van gedachten laten wisselen over de samenwerking binnen een project. Hoe zijn de ervaringen nu, wat zijn de successen en waar kan verbeterd worden, maar ook waarom wordt er op een bepaalde wijze gehandeld.
(Barbara van Offenbeek & Mirjam van der Zeeuw, KING)

“Wie ben ik?”- het belang van belangen
In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met de casus van het wegproject N999. De rol en het belang van de betrokken partijen worden geleidelijk aan duidelijk. Het gaat om het ontdekken van het “wie ben ik” (van jezelf en van de anderen) in de dynamische ontwikkeling van het project. Een essentieel aspect van omgevingsmanagement komt daarmee aan de orde: goed luisteren naar de standpunten van de anderen en vooral de belangen die erachter zitten. Graag zien we je met jouw belangrijke inbreng in deze workshop!
(Arjen van Essen, Jiska de Vries, Jim van Wingerden en Ingrid Iding, Movares)

"Vertrouwen bouwen: van project tot organisatie"
Vertrouwen bouwen is essentieel gebleken bij de besluitvorming rond de aanleg van Maasvlakte. SOM heeft daar een belangrijke bijdrage aangeleverd. Wat waren de keuzes om SOM toe te passen bij Maasvlakte 2, wat zijn daarbij de ervaringen geweest? Op basis van de ervaringen bij Maasvlakte 2 heeft het havenbedrijf Rotterdam ervoor gekozen SOM te borgen in de totale organisatie. Waarom is ervoor gekozen om SOM Havenbedrijf Rotterdam breed toe te passen? En hoe vindt de SOM verankering binnen een grote organisatie plaats?
(Maartje van Hulsbeek, Jacco van der Tak en Marc Wesselink, Havenbedrijf Rotterdam)

De Maptable en digitale planvorming
Tijdens planstudie projecten van Rijkswaterstaat is er op verschillende wijze gebruik gemaakt van de Maptable. In deze workshop maakt u kennis met de Maptable en de huidige en toekomstige toepassingen in het planstudie proces. Tevens kunt u na een korte uitleg zelf aan de slag met de Maptable!
(Sander Terlindert, Jaap de Kroes en Jasper Groesz, Rijkswaterstaat)

Stakeholderanalyses maken
Met de stakeholderanalyse leg je de basis voor je communicatiestrategie en heb je snel inzichtelijk waar je je aandacht op moet richten. In deze workshop ga je in groepjes van circa 4 personen aan de slag met het in beeld brengen van omgevingspartijen en hun positie in het krachtenveld. Dat gebeurt op een sterk visuele manier zodat je er goed over kunt communiceren, zowel in projectverband als met je opdrachtgever. De in de workshop gepresenteerde methodiek is gebaseerd op de Handreiking stakeholderanalyse welke in april 2011 binnen Rijkswaterstaat (niet verplichtend) is vastgesteld voor planstudies droog en nat.
(Jeroen Weertman, Rijkswaterstaat)

Onderhandelen met je omgeving
Je kent ze wel: die organisaties waarvoor het nooit genoeg is. Hebben ze een verdiepte ligging gekregen, moet die verlengd en overkapt worden. En dan nog een fietsersbrug en een extra geluidsscherm bij een lokale weg want die wordt zoveel drukker. Waar leg jij de grens? Durf je nee te zeggen als het erom spant? En hoe doe je dat zonder schade aan te richten aan de relatie? In deze workshop gaan we oefenen met het stellen van grenzen op een respectvolle manier.
(Jeroen Weertman, Rijkswaterstaat)

PPS + PPS = PPS2 

Hoe versterkt Publiek Publieke Samenwerking de Publiek-Private Samenwerking en andersom?
 Bij de realisatie van Projecten zal bij Rijkswaterstaat steeds meer gebruik gemaakt worden van Publiek Private Samenwerking, met name in de vorm van de contractvorm Design, Build, Finance and Maintain (DBFM). Wat betekent deze langjarige verbintenis voor omgevingsmanagers bij Rijkswaterstaat, bij andere overheden en bij de DBFM-opdrachtnemer?
(Obbe Wassenaar en Evert Schuurman, PPS Kennispool, Rijkswaterstaat)

Omgevingsmanagement Ontmaskerd: Strategische keuzes
Het succes van omgevingsmanagement zit in het maken van bewuste keuzes, het consequent en transparant handelen. Hoe bepaal je het doel van omgevingsmanagement? Hoe sluit dit aan bij de projectdoelen, het proces en welke strategie past daarbij? Hoe neem je het hele team mee en hoe te handelen volgens de gekozen strategie? In deze workshop neemt Twynstra Gudde u graag mee in de mythes die bestaan over omgevingsmanagement. Na een korte inleiding gaan we dieper in op twee stellingen rondom strategische keuzes maken.
(Wilma van der Bruggen, Victor Timmermans en Susanne Binden, Twynstra Gudde)

Omgevingsmanagement Ontmaskerd: Hoe te komen tot win-win?
Een omgevingsmanager heeft een dubbelrol en behartigd belangen vaak tweezijdig (project en omgeving). Hoe kunnen de projectbelangen gekoppeld worden aan de belangen in de omgeving? Kunnen we de taart groter maken? Waar is winst te behalen en hoe om te gaan met verlies? In deze workshop neemt Twynstra Gudde u graag mee in de mythes die bestaan over omgevingsmanagement. Na een korte inleiding gaan we dieper in op twee stellingen rondom het komen tot win-win.
(Melanie Osther, Rob Jaeger en Susan van Hees, Twijnstra Gudde)

Omgevingsmanagement Ontmaskerd: Procesdesign
Omgevingsmanagement bevat vele onderdelen en activiteiten. Wat is een zorgvuldig proces, hoe richt je dit in en hoe veranker je de opbrengst? Hoe krijg je goed inzicht in stakeholders en omgevingskwesties? Welk participatieniveau past bij het proces? Welke tools kun je inzetten en hoe kan het hele team hiermee werken? In deze workshop neemt Twynstra Gudde u graag mee in de mythes die bestaan over omgevingsmanagement. Na een korte inleiding gaan we dieper in op twee stellingen rondom een passend proces design.
(Bert ter Avest, Jaap Warmenhoven en Martine de Jong, Twijnstra Gudde)

 • mojoimagealt-6262-alt
 • mojoimagealt-6229-alt
 • mojoimagealt-6230-alt
 • mojoimagealt-6240-alt
 • mojoimagealt-6234-alt
 • mojoimagealt-6235-alt
 • mojoimagealt-6236-alt
 • mojoimagealt-6237-alt
 • mojoimagealt-6238-alt
 • mojoimagealt-6259-alt
 • mojoimagealt-6264-alt
 • mojoimagealt-6233-alt
 • mojoimagealt-6248-alt
 • mojoimagealt-6239-alt
 • mojoimagealt-6250-alt
 • mojoimagealt-6249-alt
 • mojoimagealt-6251-alt
 • mojoimagealt-6252-alt
 • mojoimagealt-6253-alt
 • mojoimagealt-6254-alt
 • mojoimagealt-6255-alt
 • mojoimagealt-6256-alt
 • mojoimagealt-6257-alt
 • mojoimagealt-6266-alt
 • mojoimagealt-6258-alt
 • mojoimagealt-6318-alt

 • mojoimagealt-6273-alt
 • mojoimagealt-6272-alt
 • mojoimagealt-6277-alt
 • mojoimagealt-6278-alt
 • mojoimagealt-6280-alt
 • mojoimagealt-6301-alt
 • mojoimagealt-6298-alt
 • mojoimagealt-6297-alt
 • mojoimagealt-6317-alt