×
 

Workshops 2012

Hieronder vindt u het actuele overzicht met de tot nu toe bekende sessies. Tijdens het inschrijven kunt u aangeven naar welke workshops uw voorkeur uitgaat.

1. De buitenwereld binden: politiek handelen voor projecten
  Projecten handelen politiek. In een complexe bestuurlijke omgeving willen ze op een effectieve, transparante en respecteerbare wijze hun doelen bereiken. Dat vraagt om een doordachte aanpak waarin zorgvuldig wordt afgewogen wat het belang en de kracht is van spelers buiten het project, met welke strategie daarop ingespeeld kan worden en welke interne organisatie nodig is om effectief te zijn. Hoe kan een project zijn doelen effectief realiseren en tegelijkertijd door de ‘omgeving’ als betrouwbaar en respecteerbaar worden ervaren? Hoe kan kennis over externe stakeholders worden vertaald in een doordachte, realistische aanpak? En, hoe kan deze aanpak binnen het project worden benut om commitment te verkrijgen bij alle betrokken disciplines en waar nodig de interne rol- en taakverdeling aan te scherpen?
(Rudolf Cremer Eindhoven, KING)

2. De complexiteit van het omgevingsmanagement vereenvoudigd!
  De gemeente Emmen wil recreatie, natuur en ecologie met elkaar verbinden om zo een aantrekkelijke leefomgeving te creëren: het project De Runde. Oranjewoud BV en Realisatie BV heeft deze ambitie waargemaakt. Samen met de gemeente en de omgeving hebben we aan een gedragen en prachtig project gewerkt waarbij een interessant proces is doorlopen. Centraal in deze interactieve workshop staat de complexiteit van het omgevingsmanagement en bieden wij handvatten om deze complexiteit te vereenvoudigen.
(Marloes Hammenga, Oranjewoud BV en Sietse van der Wal, Oranjewoud Realisatie)

3. De iRoom: de smeerolie van uw project
  Ziet u zich gesteld voor een complexe ontwerpopgave waarbij meerdere partijen het eens moeten worden? Zit u met een vastgelopen ontwerpproces of heeft u tijdsdruk in uw project? Wilt u een helder keuzeproces en een gedragen eindresultaat? De iRoom ondersteunt een gestructureerd werkproces dat stakeholders samenbrengt en uitdaagt tot het denken buiten de eigen kaders. De iRoom inspireert, stimuleert interactie, vergroot overzicht en geeft inzicht. De iRoom verbetert de informatieoverdracht en de afstemming tussen proces en inhoud. De iRoom vergroot inbreng van de klant en last but not least: versnelt ontwerp- en keuzeprocessen aanzienlijk.
(Wouter van Boekel, DHV)

4. De Meerwaardescan: van stakeholders naar shareholders  
  workshop gaat niet door

5. Mediationvaardigheden voor een tevreden omgeving, hanteren van een conflictsituatie
  We hebben allemaal wel eens met conflicten te maken. Conflicten tussen burger en overheid zijn vaak een frustratie voor het realiseren van een project. We zijn niet altijd bij machte om daar goed mee om te gaan of grip op de situatie te houden. Hoe voorkom je als omgevingsmanager dat het (verder) escaleert? Hoe los je het op? Hoe krijgt je wel weer grip op de situatie? Bij jezelf en bij de ander(en)? Deze workshop vormt een kennismaking met mediation- en communicatietechnieken waarmee je een situatie die vast zit weer vlot trekt.
(Lotje Egmond, Grontmij Nederland B.V. en Leonarda Telling, School voor Mediation)

6. Durf de omgeving ook echt (gestructureerd) ontwerpmacht te geven
  De omgevingspartijen betrekken bij het vinden van (ontwerp)oplossingen. Niet alleen door het voorleggen van keuzes, maar door gebruik te maken van de kennis en kunde van omgevingspartijen om de beste oplossing te vinden. Op die manier committeren stakeholders zich echt aan het ontwerp, creëer je maximaal draagvlak én ben je echt met de maatschappelijk juiste dingen bezig. Dit klinkt leuk, maar hoe organiseer je dat zonder dat de kosten uit de klauwen lopen, de planning niet te beheersen is of er een ongestructureerd proces ontstaat? Value Management biedt de uitkomst! Zeer bekend en geliefd in Amerika en Engeland. Zeer bruikbaar in Nederland. In de workshop laten we je, op een interactieve manier, de kracht van Value Management ervaren.
(Ruud Loeve, ARCADIS)

7. Een tevreden omgeving: hoe scoor ik een 8 uit de omgeving tijdens een ingrijpend infrastructureel project?
  Vanuit het project DBFM A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal verzorgt Royal Haskoning onder meer het omgevingsmanagement voor aannemer Poort van Bunnik, een samenwerking van een aantal BAM-bedrijven. Het project omvat de verbreding van 30 km snelweg, het aanpassen en bouwen van vele kunstwerken en faunavoorzieningen, waaronder twee grote nieuwe ecoducten. De werkzaamheden vinden plaats in een krachtenveld van soms tegenstrijdige individuele belangen van bewoners, automobilisten, ondernemers en winkeliers, belangen van vergunningverleners, handhavers en bestuurders én die van belangenorganisaties op het vlak van natuur, recreatie, vervoer en (regionale) economie. Hoe bereik je dat alle stakeholders tevreden zijn en je zelfs helpen bij het behalen van je projectdoelstellingen? Is het denkbaar dat bewoners binnen 800 meter van je projectgebied je een 8 geven?
(Patrick Voet en Xenia Hageman, Royal Haskoning)

8. Effectiever communiceren met priming, framing en nudges
  Uit onderzoek blijkt dat 95% van ons gedrag bepaald wordt door stimuli die we niet bewust waarnemen. Een overtuigend verhaal met goede argumenten is daarom vaak niet voldoende om mensen echt ontvankelijk te maken voor een boodschap. In deze workshop maak je kennis met de verschillende manieren om communicatie meer op het onbewuste te richten, en zo het gedrag en de houding van stakeholders in de omgeving (positief) te beïnvloeden. In face-to-face gesprekken, tijdens bijeenkomsten of in schriftelijke communicatie. We behandelen methoden als priming, framing en het gebruik van nudges. Met deze nieuwe inzichten zijn overheidscommunicatie en omgevingsmanagement effectiever te maken. Er valt nog een wereld te winnen.
(Tom Leest, De Beuk)

9. Geen tomaten maar energie / Hoe organiseer je een bewonersavond met toegevoegde waarde
  Een belanghebbendenbijeenkomst kan vele gedaanten en vormen hebben. En -als je het niet goed aanpakt- ook een afbreukrisico. Informeren, meedenken, meewerken? Waar kies je voor, en hoe pak je dat aan? Een klankbordgroep, een inloopavond, een plenaire avond? Met of zonder voorzitter, sprekers, autoriteiten, pers, bestuur, de oppositie? Hoe krijg je een zaal mee? En het eigen verhaal goed over de bühne, in de pers en in de volksmond? In deze workshop van APPM zullen we vanuit verschillende best practices bruikbare tips met elkaar delen. Je kunt ook je eigen casus inbrengen en ontdekken waar het misging en wat je kunt doen om te zorgen dat het de volgende keer wèl werkt. Geen woedende menigtes met tomaten, maar complimenten uit de zaal over je aanpak.
Doe jezelf deze workshop kado, dan sta je de volgende keer veel prettiger voor die zaal!
(Hellas Schelleman, APPM)

10. Hoe houden we de weggebruiker tevreden met MinderMiddelen
  workshop gaat niet door

11. Integrale gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement
  Pro-actief omgevingsmanagement begint bij het denken vanuit het gebied en de stakeholders en is meer dan de infrastructurele opgave alleen. Dit kan resulteren in een bredere gebiedsontwikkeling waarbinnen mobiliteitsvraagstukken worden opgelost naast vraagstukken waarmee andere partijen kampen, bijvoorbeeld op het gebied van water, natuur, landbouwstructuur, ontsluiting, wonen en werken. Een dergelijke aanpak sluit goed aan bij de aanpak die op dit moment in de nieuwe Omgevingswet (in voorbereiding) wordt voorgesteld voor de voorbereiding van het projectbesluit. Hierin wordt namelijk de werkwijze die de cie. Elverding heeft geadviseerd, verplicht gesteld. In de workshop wordt een toelichting gegeven op deze nieuwe aanpak op basis van recente ervaringen in projecten, zoals De Centrale As.
(Frans Kwadijk, Grontmij Nederland B.V.)

12. Kwartiermaken: het vermogen om ruimte te maken voor ontwikkeling in een complexe omgeving
  Kwartiermakers scheppen een ruimte (‘kwartier’) waarin mensen kunnen samenwerken aan maatschappelijke vernieuwing, ze maken een koersverandering mogelijk voordat de wal het schip keert. Zij bereiden de weg voor innovaties. In deze workshop komen mensen aan het woord die deze kunst van het veranderen van koers beheersen: de kwartiermakers van de toekomst. Juist een crisis is een kans om iets anders te proberen. Juist in een crisis vergt het ook leiderschap om dat te doen. In interactie met de deelnemers, en zoveel mogelijk op basis van praktijkvragen van deelnemers zelf, zullen de principes van het “kwartiermaken” inzichtelijk worden gemaakt en verdiept.
(Ytsen Deelstra & Jan Henk Tigelaar, DHV)

13. Legal Simulator  
  workshop gaat niet door

14. Menselijke factor in de watersector
  workshop gaat niet door

15. Mutual Gains Approach voor Watermanagers
  workshop gaat niet door

16. Natte infra met een zij-kant
  De waterschappen staan voor een grote opgave om de dijken te versterken (HWBP) en het waterbeheer op orde te brengen en te houden (NBW en KRW). Realisatie van natte infra-projecten vindt veelal plaats in in dichtbebouwde gebieden. Dit vraagt als opdrachtgever om een brede kijk qua projectaanpak! De projectmanagementmethode "projectmatig creëren" kenmerkt zich door het onderscheiden van 4 invalshoeken binnen een project: zij, ik, wij en het. De "zij-kant" richt zich op de behoeften van de projectomgeving. Deze workshop gaat over praktijkervaring met de "zij-kant" bij grootschalige natte infra-projecten;: het managen van de projectomgeving, belicht vanuit 6 invalshoeken: stakeholders, conditionering (K&L, vergunningen, etc), communicatie, afstemming (verkeersafsluitingen, andere werkzaamheden, etc), grondverwerving en contractvorming.
(Mirabel Loos, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

17. Omgaan met (geëmotioneerde) burgers
  Een open basishouding is nodig voor succesvolle publieksparticipatie. Maar wat betekent een open basishouding? Hoe doe je dat en hoe houd je dat vol gedurende het project? En wat gebeurt er als je het niet goed doet? Leer bij deze training hoe om te gaan met (echte!) burgers.
(Liset Verschoore & Niels Bijlsma, Centrum Publieksparticipatie)

18. Omgevingsmanagement bij Tennet: Gedeeld probleem = Gedragen oplossing
  Hoe betrek je stakeholders bij een probleem op een manier dat zij zich medeverantwoordelijk voelen en proactief meedenken en –doen? TenneT, eigenaar van het elektriciteitstransportnet in Nederland, draagt bij aan een betrouwbare elektriciteitsvoorziening en de transitie naar duurzame energievoorziening. Versterking van de 380 kV-ring in midden- en West-Nederland, vormt één van de pijlers van het TenneT netconcept. Het project Randstad 380kV, betreft de bouw van een aantal 380kV hoogspanningsverbindingen, het combineren van een aantal bestaande 150kV hoogspanningsverbindingen en nieuwbouw van een aantal hoogspanningsstations in drukbevolkte gebieden. Hiermee moet de elektriciteitsvoorziening in de Randstad voor de toekomst worden gegarandeerd. Royal Haskoning verzorgt samen met TenneT in deze complexe omgeving het vergunningen- en omgevingsmanagement voor Randstad 380 kV. Eén van de belangrijkste uitdagingen is het betrekken en betrokken houden van stakeholders, als het gaat om de grotere issues als: bijzondere transporten, gebiedsinrichting, interactie met andere grote ontwikkelingen.
(Koen Snelder, Royal Haskoning & Camiel Masselink, Tennet)

19. Omgevingsmanagement door de Markt
  Waarom krijgt Rijkswaterstaat van de markt niet het omgevingsmanagement dat ze vraagt en waarom krijgt de markt niet de vraag die ze wenst. Begrijpen wij elkaar niet? Begrijpen wij elkaar wel, maar zijn er verschillende belangen? Een verkenning naar standpunten, belangen en reflectie op waarom dingen zo gaan, voortbordurend op het RWS-project ‘Omgevingsmanagement en de markt’. Het doel is om de slag te maken naar effectiever omgevingsmanagement in contracten voor planstudies en realisatieprojecten. Bouw mee aan de opdrachtnemer- opdrachtgever overstijgende ambitie.
(Peter Roeters, RWS, Anky Spanjers, AT Osborne, Jeroen de Bode, DHV, Ben Böing, Heijmans)

20. Omgevingsmanagement in Allianties; de eerste ervaringen
  ProRail draagt als opdrachtgever de alliantievorm een warm hart toe. Inmiddels is daarmee enige ervaring opgedaan. Welke consequenties heeft dit voor rol en positie van het omgevingsmanagement? Wat zijn de voor- en eventuele nadelen? Wat zijn de “lessons learned” tot nu toe?
(Hans Loonstra, ProRail)

21. Omgevingsmanagement tool: het stripverhaal in de praktijk
 

Het delen van de praktijkervaringen van het werken met het stripverhaal in complexe projecten (Spoorzone Delft, Rotterdam Centraal). Het stripverhaal geeft de projectorganisatie het overzicht van de totale bouwfasering van alle projectonderdelen ten opzichte van elkaar en de omgeving. Hoe de omgeving een prominente plaats in het bouwproces krijgt en hoe tijdig en effectief kan worden gecommuniceerd.
(Bart Warnaar, ProRail) 

 

22. Omgevingsmanagement Internationaal: stakeholdermanagement in NETLIPSE projecten
 

NETLIPSE is een kennisnetwerk van grote transport infrastructuur projecten in Europa. 15 van deze projecten hebben meegedaan aan een onderzoek naar best practices and lessons learnt in het managen en organiseren van deze projecten. Eén van de onderzochte thema's is stakeholdermanagement. Inmiddels op basis van hun ervaringen door het NETLIPSE netwerk omgedoopt tot "stakeholder participation & communication".  Uiteindelijk is dat waar het om gaat. Tijdens de workshop bespreken we de lessen van de NETLIPSE projecten: wat werkte wel en wat niet.
(Pau Lian Staal-ong, NETLIPSE/AT Osborne)

 

23. Omgevingsmanagement, juist als het echt spannend wordt!
 

Omgevingsmanagement staat in het teken van de dialoog tussen partijen. Echter de praktijk laat ook zien dat partijen het debat kiezen. Of dat ze willen onderhandelen. En als de partijen verdeeld blijven, staan we als omgevingsmanagers gesteld voor een conflict of zelfs een impasse. Wat kunnen we dan ondernemen? Welke vaardigheden en instrumenten kunnen we dan inzetten?
(Philip Drontmann, Roelof Benthem en Bert ter Avest, Twijnstra Gudde)

 

24. Omgevingswet en de natuurwet 
 

Nieuwe juridische spelregels voor uw projecten. In deze workshop maakt u op praktische wijze kennis met deze nieuwe wetten. Wat zijn de mogelijkheden en de valkuilen voor uw projecten? En wat is de bijdrage van omgevingsmanagement aan een soepele uitvoering van de nieuwe instrumenten en procedures? De juristen van AT Osborne Legal zijn experts in deze wetgeving en zij nemen u graag mee op een verkenning door het nieuwe omgevingsrecht.
(mr. dr. H.C. Borgers & mr. ir. T.L.H. Peeters, AT Osborne)

 

25. Oplossing na 40 jaar conflict, strategisch omgevingsmanagement in de Brabantse praktijk
  De voormalige rijksweg N69 heeft te weinig capaciteit en geeft veel overlast. De problematiek van de weg is na jaren van discussie politiek-bestuurlijk complex en maatschappelijk beladen. Hoe krijg je de stakeholders uit de loopgraven en kom je naar een gedragen en integrale oplossing. Dit is gelukt door een onconventionele aanpak. In deze interactieve workshop willen we graag met u in gesprek over deze aanpak en wat dit kan betekenen voor uw praktijk.
(Riëtte Zonnenberg, Martijn Koobs, Provincie Noord-Brabant, Anne Geurts en Maya Savelkoul, Twynstra Gudde)

26. Omgevingsmanagement en SE; een match of niet?
  workshop gaat niet door

27. Spelregels bij klankbordgroepen
  Klankbordgroepen worden vaak ingezet bij projecten, maar zijn niet altijd effectief. Vanuit het project wordt getracht om de omgeving op een juiste manier te betrekken, maar diezelfde omgeving kan dit totaal anders ervaren. Met spelregels kun je duidelijkheid scheppen voor alle deelnemers aan de klankbordgroepen. Zij weten dan wat zij kunnen verwachten. De spelregels zijn opgesteld op basis van praktijkervaringen. In de workshop worden de ervaringen besproken om zo te komen tot spelregels die je kan invoeren bij het instellen van een nieuwe klankbordgroep.
(Daniëlle Janmaat & Ina van Peperstraten, Grontmij Nederland B.V.)

28. Recursieve dynamische procesbeheersing met @visor
 

Zeker bij grotere complexe projecten waarin verschillende disciplines aan de orde zijn, blijkt in de praktijk veel mis te gaan. Dit heeft vaak grote gevolgen. De complexiteit en dynamiek van grotere projecten is vaak te onoverzichtelijk voor projectorganisaties om zonder hulpmiddelen te kunnen beheersen. Wij introduceren een kennissysteem gestuurde methode voor dynamische procesbeheersing waarmee elke significante verandering opnieuw wordt doorgerekend in termen van risico’s, tijd en geld.
(Eric Hol, Invisor en Walter de Man, ATiso)

 

29. Ruimtelijke kwaliteit: is er ruimte voor kwaliteit?
  workshop gaat niet door.

30. Samenwerking als rode draad door omgevingsmanagement bij Sluiskiltunnel
  Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het Sluiskiltunnel project wordt de samenwerking met stakeholders, en aannemer belicht en passeren de vele aspecten van omgevingsmanagement de revue waaronder: bewaking van de Scope, grondverwerving, archeologie en vergunningen.
(Daniël Eggermont, Boukje Jongedijk en Nancy Vinke, Provincie Zeeland/Sluiskiltunnel)

31. Signaturen: Inzicht in hoe jij de omgeving tekent  
  Als omgevingsmanager of procesbegeleider bevind jij je vaak op het grensvlak tussen de binnenwereld van de projectorganisatie en de buitenwereld van betrokkenen. Dit levert complexe situaties op. Inzicht in jouw persoonlijke stijl, of Signatuur, helpt je deze situaties, jouw handelen en de uitkomsten beter te begrijpen. Ben je benieuwd naar jouw voorkeurssignatuur en naar alternatieven voor jouw eigen handelingsrepertoires? Meld je dan aan voor deze workshop.
(Martine de Jong, Marjolein Lanzing en Marjoke Hoeve, Twynstra Gudde)

32. SOM en SE verenigd, Van Issuedossier naar Klanteisenspecificatie
  Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en Systems Engineering (SE) zijn populaire hulpmiddelen om projecten beheerst uit te voeren. SOM biedt handvatten om stakeholders met optimaal gevoel voor hun context te benaderen en SE helpt om klanteisen zo goed mogelijk te vervullen en zo de projectdoelstellingen te halen. Deze hulpmiddelen lijken elkaar logisch aan te vullen, maar in de praktijk zijn de werelden van SOM en SE gescheiden. ARCADIS legt u aan de hand van praktijkvoorbeelden graag uit hoe wij die werelden verenigen en hoe onze werkwijze meerwaarde biedt voor onze opdrachtgevers en stakeholders.
(Jan Steven Kram, ARCADIS)

33. Stop de klankbordgroep! De kracht van samen ontwerpen
  Een veelgehoorde klacht van deelnemers aan klankbordgroepen is dat “de pap al gestort is” en er nauwelijks meer sprake is van échte invloed. En meestal klopt dat ook! Waarom vindt het creatieve proces plaats achter de bureaus van ambtenaren en adviseurs en worden belanghebbenden pas geraadpleegd “zodra er iets te presenteren valt”? APPM kiest ervoor om al vanaf de initiatieffase van projecten de tekentafel in het gebied te zetten en actief met belanghebbenden samen te werken. Dat betekent gezamenlijk de problemen definiëren, gezamenlijk dilemma’s onderkennen en voortbouwen op elkaars creatieve ideeën. Na elke bijeenkomst krijgen ambtenaren en adviseurs huiswerk voor de volgende bijeenkomst. De ambtenaar als adviseur voor de omgeving. Een omgekeerde wereld die werkt!
APPM neemt u in deze workshop mee langs succesvolle planprocessen: een gebiedsvisie voor Stompwijk, een gebiedsinrichting in Leiderdorp en een Verkeer- en Vervoerplan voor Uithoorn.
(Frank van Vliet, APPM)

34. Succesvolle Participatie: het voorbeeld Nieuwe Westelijke Oeververbinding
 

Het Project Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) heeft het afgelopen jaar een gewaardeerd participatieproces volgens Sneller & Beter georganiseerd. In een intensieve samenwerking met alle bestuurders, ambtenaren, stakeholders en 150 bewoners in het onderzoeksgebied ten westen van Rotterdam is gewerkt aan de ontwikkeling van de varianten voor de Oranjeverbinding en Blankenburgverbinding. Interactieve werkmethoden zijn gebruikt om zicht te krijgen op de verkeers-, milieu en natuureffecten. Wil je ideeën op doen over hoe op een interactieve manier participatie kunt invullen en samen met alle omgevingspartners het gebied in beeld wordt gebracht, hoe het gebied wordt gebruikt en beleefd en hoe varianten worden bedacht en afgewogen? Ervaar het zelf en volg de workshop: Project NWO: meedenken en meetekenen.
(Hans Kramer, Marlies Langbroek, Laurens van Tiel en Cees Busé, Rijkswaterstaat)

35. System Engineering, een V-V samenwerking met de omgeving
  ProRail past System Engineering succesvol toe in haar projecten. In iedere fase maken we samen met de omgeving stappen om te komen tot het meest ultieme, haalbare ontwerp. De omgeving (stake- en shareholders) hebben hierin een cruciale rol. Hoe zorgen we dat hun wensen en eisen op een goede manier vertaald worden? Wat hebben we geleerd van elkaar?
(Ronald Diependaal, ProRail)

36. The Big Five - Social Media voor omgevingsmanagement
  Dat Social Media een impact hebben op de samenleving en dus ook op omgevingsmanagement, zal niemand verbazen. Maar welke kanalen kan je als omgevingsmanager gebruiken? In deze workshop gaat Han Admiraal in op 'The Big Five' en hoe deze in te zetten als omgevingsmanager. Een workshop voor iedereen die zich afvraagt wat Social Media betekenen voor de omgevingsmanagement professie. De workshop is een vervolg op de succesvolle workshop omgevingsmanagement 2.0 die vorig jaar door Enprodes werd verzorgd. Een workshop ook als je baas vindt dat het niet nodig is of niet mag. Vijf werelden, tien toepassingen, toegespitst op omgevingsmanagement.

Specifieke vragen of wil je op weg geholpen worden? Enprodes verzorgt ook samen met Rijkswaterstaat en het Centrum Publieksparticipatie de Social Media helpdesk tijdens de Landelijke Omgevingsmanagementdag.
(Han Admiraal, Enprodes)

37. "Het applaus van Lent"
  Hoe omgevingsmanagement bijdraagt aan een ommekeer in de publieke opinie
In Nijmegen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de rivierverruiming van de Waal. Het plan kon sinds de eerste schetsen in 2004 rekenen op heel veel weerstand. Er moesten immers 50 gezinnen wijken en het hele aangezicht van Nijmegen-Noord en het dorp Lent zou veranderen. Inmiddels is er veel veranderd. Nijmegen heeft het plan omarmd, informatieavonden worden afgesloten met applaus en bewoners leiden geïnteresseerden rond door het gebied. De kwaliteit van het plan en van het planproces, werden ook internationaal herkend. Het project ontving eind 2011 in New York de International Waterfront Center Award voor onder meer de manier waarop de omgeving is betrokken bij de planstudie. In diezelfde maand werd in Berlijn de Red Dot Award gewonnen voor de communicatiecampagne. Welke lessen zijn uit het voorbeeld van Nijmegen te trekken?
(Gemeente Nijmegen)

38. Communiceren met techniek, Zien, voelen en beleven!
 

In deze workshop maak je kennis met verschillende manieren hoe je techniek kunt gebruiken voor het communiceren naar de omgeving.Ervaar en deel de praktijk met ons, want onbekend maakt onbemind. Wij zullen met het praktijkvoorbeeld Noordelijke Rondweg Utrecht laten zien dat technische hulpmiddelen je kunnen helpen om helder en duidelijk met de omgeving te communiceren. De gevolgen van de verandering die de omgeving wenst, kunnen zichtbaar, voelbaar gemaakt worden. Hiermee vertaal je subjectieve gevoelens naar objectieve feiten. Onze gast van de gemeente Utrecht deelt haar ervaringen bij het betrekken van de omgeving bij de voorbereiding van de Noordelijke Rondweg Utrecht.
(Giok Hwa Liem, Movares, Martine Sluijter, gemeente Utrecht en Jan Beumer, Movares)
 

39. Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt
  De versterking van een dijk gaat nooit zonder discussie. Bewoners willen dat hun woonomgeving in stand blijft, ondernemers willen economisch profiteren van de versterking, natuurorganisaties willen een zo klein mogelijk effect op de natuur… Hoe opereer je in een dergelijke complexe en politiek bestuurlijke omgeving waar zoveel verschillende belangen spelen? Hoe behaal je toch je projectdoelstellingen?
Dit is dagelijkse kost voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een programma van 1 miljard en 100 km primaire waterkering.
In de workshop gaan we aan de hand van twee cases met elkaar de discussie aan over hoe je met verschillende belangen naar één gedragen oplossingsrichting kunt komen.
(Simone Bogaard & Tanja Heringa, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

40. Vanuit één online werkomgeving samenwerken met collega’s en bewoners: Samenwerken en burgerparticipatie
  Online samenwerkingsportalen, die worden al gebruikt binnen Rijkswaterstaat. Maar wat nu als je ook met externe partijen en bewoners samenwerkt. Documenten en berichten wilt delen en interactieve participatievormen wilt gebruiken. Rijkswaterstaat zet hiervoor vaak METT in: een online werkomgeving voor projecten met zowel RWS-collega's, externen als bewoners. Volledig geintegreerd met diverse social media.
In deze workshop wordt door Rillah Reiziger (RWS) ingegaan op de ervaring bij het Ruimte voor de Rivier-project Kribverlaging Waal en 'buurtproject' Uiterwaardvergraving Meinerswijk. Je kunt bijvoorbeeld zelf aangeven van welke documenten je updates wilt ontvangen, zodat eindeloos heen- en weer mailen tot het verleden behoort. En de uploadcapaciteit is eindeloos (afhankelijk van je eigen internet browser).
Aansluitend schetst Jeroen Rispens de mogelijkheden om elektronische (burger)participatie te organiseren met METT. Een voorbeeld hiervan is de site www.isdenatuurookvanjou.nl voor de provincie Gelderland, bedoeld om nieuwe ideeën voor natuurbeheer te genereren. Een vorm van crowdsourcing dus, die interessant is voor omgevingsmanagers.
(Jeroen Rispens, METT)
 
41. Wat als de omgevingsmanager een #communitymanager is? #Omgevingsmanagement en social media
  #Omgevingsmanagement is gericht op het betrekken van alle relevante omgevingspartijen. Social media kunnen daar (in combinatie met traditionele bijeenkomsten en communicatie) een belangrijke rol in spelen. Sterker nog, het kan een bijdrage leveren om samen met de omgeving een #community op te bouwen ten dienste van de te realiseren (gezamenlijke) doelen. De workshop gaat in op wat social media zijn, een visie op social media vanuit de sociologie, wat de toegevoegde waarde is voor #omgevingsmanagement en wat je er als omgevingsmanager mee kan. Tijdens de workshop gaan deelnemers aan de slag met de vraag: “Als een omgevingsmanager een #communitymanager is, wat zou je (met social media) doen?”
(@tomgouman (auteur #Volgjemenog?), @pieterarends en @MigielG, Twynstra Gudde)

42. Werken met de nieuwe DBFM overeenkomst: hoe legt u uw omgevingsafspraken vast?
  De Rijksbrede Standaard DBFM(O) overeenkomst 2012 Infrastructuur bevat nu ook een standaard Uitvoeringsovereenkomst. Deze Uitvoeringsovereenkomst is optimaal afgestemd op de DBFM-overeenkomst. De Uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan tussen de Staat (Rijkswaterstaat) en de betreffende omgevingspartij, maar bevat bepalingen die rechtstreeks door de ON-DBFM worden uitgevoerd. Hoe zorgt u als omgevingsmanager van het Rijk of van een Gemeente er voor dat u in deze 3 hoeksverhouding optimaal participeert. En wat betekent dit voor u als opdrachtnemer van een DBFM-overeenkomst. Onderhoudt u zelf contact met de betreffende omgevingspartij? Of verloopt alles via de Staat? Kunt u als opdrachtnemer van een DBFM-overeenkomst de door de Staat aangegane afspraken nog optimaliseren? En welke vrijheid heeft bijvoorbeeld een Gemeente om na aanbesteding nog wijzigingen aan te gaan?
(Pauline Bokma & Evert Jan Schuurman, Rijkswaterstaat)

43. Verwonderpanels, frisse reflecties uit de maatschappij
 

Een Verwonderpanel is een nieuw instrument om projecten te spiegelen aan de maatschappijke opinie. Een onafhankelijk panel van mensen die geen betrokkenheid of belang hebben bij het project. Geen specialisten of adviseurs, maar maatschappelijk betrokken burgers die die in korte tijd
zorgen voor een hoeveelheid energie, inzicht en inspiratie, die je via vertrouwde en gebaande paden niet krijgt. Daardoor krijgt het project een nieuwe impuls, meer scherpte en nieuwe invalshoeken. Luisterpunt maakt u in deze interactieve workshop deelgenoot van de kracht van het Verwonderpanel.
Beleef de Verwonderpanel experience!
(Drs. Carla Klein & Ing. Dieter de Vroomen, Luisterpunt en namens Groningen Seaports)

 • mojoimagealt-6262-alt
 • mojoimagealt-6229-alt
 • mojoimagealt-6230-alt
 • mojoimagealt-6240-alt
 • mojoimagealt-6234-alt
 • mojoimagealt-6235-alt
 • mojoimagealt-6236-alt
 • mojoimagealt-6237-alt
 • mojoimagealt-6238-alt
 • mojoimagealt-6259-alt
 • mojoimagealt-6264-alt
 • mojoimagealt-6233-alt
 • mojoimagealt-6248-alt
 • mojoimagealt-6239-alt
 • mojoimagealt-6250-alt
 • mojoimagealt-6249-alt
 • mojoimagealt-6251-alt
 • mojoimagealt-6252-alt
 • mojoimagealt-6253-alt
 • mojoimagealt-6254-alt
 • mojoimagealt-6255-alt
 • mojoimagealt-6256-alt
 • mojoimagealt-6257-alt
 • mojoimagealt-6266-alt
 • mojoimagealt-6258-alt
 • mojoimagealt-6318-alt

 • mojoimagealt-6273-alt
 • mojoimagealt-6272-alt
 • mojoimagealt-6277-alt
 • mojoimagealt-6278-alt
 • mojoimagealt-6280-alt
 • mojoimagealt-6301-alt
 • mojoimagealt-6298-alt
 • mojoimagealt-6297-alt
 • mojoimagealt-6317-alt