×
 

Workshops 2013

Hieronder vindt u het overzicht met de workshops tijdens de LOMD 2013. 

Indien van een sessie de presentatie of handout beschikbaar zijn kunt u op de titel van de desbetreffende sessie klikken om deze te downloaden.

1. Integrale Veiligheid
  Als RWS borgen we integrale veiligheid binnen onze projecten. De TM’er is coördinator, maar elke IPM rolhouder heeft een taak in het borgen van veiligheid binnen het eigen team. Voor omgevingsmanagement gaat het hierbij om afstemming met omgevingspartijen als het gaat om veiligheidsvoorzieningen, het voeren van een integraal veiligheidsoverleg met omgevingspartijen, het communiceren van de RWS ambitie ‘nul doden, nul-gewonden’ naar onze stakeholders en omgeving, het managen van veiligheidsmeldingen uit 0800-8002 en het (laten) uitvoeren van onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Kortom de omgevingsmanager is ook een manager van veiligheid!
Tom Doppenberg (RWS)

2. Succesvol Samenwerken met SOM en SE
  Door een geïntegreerde aanpak van SOM en Systems Engineering (SE) kunnen in projecten betere resultaten worden bereikt. Wensen vanuit de omgeving worden in een vroege fase meegenomen in het ontwerp, waardoor de kans op win-win situaties toeneemt. In deze workshop willen we je laten ervaren hoe je tot een succesvolle integratie van SOM en SE kunt komen.
Systems Engineering (SE) is een manier van werken die door RWS wordt toegepast om de kwaliteit van de projectinhoud beter in beeld te brengen en te beheersen. SE-specialisten zijn meestal gepositioneerd onder de IPM rol Technisch Management.
Een succesvolle integratie van SE en SOM zorgt er voor dat beide specialismen elkaar versterken en dat vroegtijdig wordt bepaald of wensen uit de omgeving een plek krijgen in het ontwerp. Met als resultaat betere oplossingen en herleidbare afwegingen in het ontwerpproces.
Petra van Konijnenburg (RWS MN) en Nicolet Luisman (Twynstra Gudde)

3.  Lokaal als nieuw perspectief: de rol van de omgevingsmanager
  De laatste jaren is er een trend merkbaar van een transitie van de maatschappij.
Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities, stelt: "De Nederlandse samenleving kantelt. Van centraal naar decentraal, van top-down naar bottom-up en van verticaal naar horizontaal." (zie hier). In december 2012 heeft de ConsulTable in samenwerking met Vernieuwing Bouw en het LEF-centrum van Rijkswaterstaat een workshop gehouden over dit onderwerp met als titel "Lokaal als Nieuw Perspectief": de relatie tussen lokale economieën en de bebouwde omgeving (zie ook Linkedin-groep).
Tijdens de LOMD wordt een stap verder gezet, namelijk de rol van de omgevingsmanager in deze ontwikkeling. In hoeverre verandert de rol zoals we die nu kennen? Zijn we in staat een juiste stakeholderanalyse op te stellen en de belangen van "prosumers" op een goede manier mee te nemen? In de workshop wordt met elkaar op zoek gegaan naar mogelijke antwoorden en oplossingen. Er wordt van jou dus een actieve houding gevraagd en met bovengenoemde links kun je je voorbereiden. Schrijf je in en breng je eigen mogelijke toekomst in beeld!
Wouter van Schelt (RWS)

4. Nieuwe contractvormen: echt ál het omgevingsmanagement door de aannemer?
  (Publieke) opdrachtgevers hebben van nature de neiging volledige controle te willen houden op het omgevingsmanagement. Je bent en blijft tenslotte toch het gezicht naar de buitenwereld en als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het welslagen van het project. De ‘nieuwe’ contractvormen gaan echter uit van meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Hoe ga je daarmee om en hoe borg je dat je je publieke verantwoordelijkheid toch naar behoren kunt vervullen? In deze workshop dagen we elkaar aan de hand van een concreet project uit om zoveel mogelijk taken/verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer te beleggen, zodanig dat opdrachtgever, opdrachtnemer én omgeving enthousiast zijn én blijven. 
Marjolein Brandt en Frank van Vliet (APPM Management Consultants) en Klaas Leunge (Boskalis B.V./MNO Vervat B.V.)

5. De zintuigen van de Omgevingsmanager: waar ligt jouw kracht?
  In de workshop ‘De zintuigen van de Omgevingsmanager: waar ligt jouw kracht?’ stellen de deelnemers op een interactieve manier  de (ideale) omgevingsmanager samen. Wat zijn de vaardigheden (horen/luisteren, proeven, ruiken, voelen, zien) die hij/zij moet of wil bezitten? Waar de omgevingsmanager in de ene fase veel heeft aan zijn/haar inlevingsvermogen en het proeven van de sfeer, is hij/zij er in een volgende fase meer bij gebaat om de boodschap helder en pakkend over te kunnen brengen. Je gaat op zoek naar de eigenschappen die je als omgevingsmanager in iedere projectfase zou moeten bezitten of organiseren en krijgt inzicht in waar jouw kracht, vaardigheden en competenties liggen.
Hellas Schelleman & Birgit Couwenberg (APPM Management Consultants) 

6. Hoe omgevingsmanagement is georganiseerd in het stationsgebied van Utrecht
  De komende jaren wordt het stationsgebied van Utrecht ingrijpend verbouwd. Woningen, kantoren, een vernieuwd winkelcentrum Hoog Catharijne, muziekcentrum, bibliotheek, casino en bioscoop zullen in dit gebied worden gerealiseerd. Midden in deze ontwikkelingen realiseert ProRail de grootste stationsverbouwing van Nederland. Dit alles terwijl de “winkel” open moet blijven. De OV reizigers moeten hun weg blijven vinden van en naar de treinen, bussen en trams. Het winkelpubliek van Hoog Catharijne, de voorstellingen van het Beatrixtheater, de evenementen van Jaarbeurs Utrecht, de bereikbaarheid van het hoofdkantoor van de Rabobank, alles moet ongestoord doorgang vinden.
Gerard Verrijn Stuart, projectmanager BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) van de gemeente Utrecht en Paul Kamermans, omgevingsmanager bij ProRail geven een workshop waarin omgevingsmanagement tijdens de uitvoering centraal staat. Welke dilemma’s spelen er? Hoe organiseer je deze grote en langdurige verbouwing zodanig dat alle partijen zich hierin kunnen vinden? Hoe ga je om met omwonenden en het vele nachtwerk? Tijdens deze workshop kunnen we ideeën uitwisselen en ervaringen delen.
Gerard Verrijn Stuart (Gemeente Utrecht) en Paul Kamermans (ProRail)

7. De nieuwe Omgevingswet in de praktijk; hoe kan het nieuwe Omgevingsrecht uw project nu al versnellen en vereenvoudigen?
  De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Deze wet wordt hét integrale wettelijke kader voor beheer en ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. In hoeverre kan deze wet nu al een rol spelen in uw project? In deze workshop geven we, aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden, inzicht in de wijze waarop de systematiek van de nieuwe Omgevingswet een rol kan spelen in uw project.
Richard Schmull en Marit van Waarde-Visser (Legal Consultants, AT Osborne)

8. Professioneel Opdrachtgeven: vergroot uw impact als omgevingsmanager
  Opdrachtgever zijn is spannend. U opereert  in een context met verschillende strijdige belangen. U hakt knopen door en maakt keuzes in dilemma’s als ‘Ga ik voor deadline of kwaliteit?’ of ‘Luister ik naar mijn bestuurder, uitvoerder of juist de omwonenden?’. Een goede relatie met uw interne en externe omgeving is hierbij essentieel. Opdrachtgeven is een vak.
In een interactief debat met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgt u praktische tips & tricks voor u praktijk. U krijgt meer kennis en inzicht in:
•    Hoe u uw handelingsperspectief als opdrachtgever vergroot;
•    Het managen van dilemma’s en omgaan met conflicterende belangen;
•    Het maken van waardevolle keuzes en acties, die in de relatie met uw opdrachtnemer en omgeving het verschil maken.
 Karen te Boome (ProRail) en Floris Bakermans (AT Osborne)

9. Samenwerken met andere overheden? Ik dacht het niet.
  Samenwerken. Een woord waar je mee wordt doodgegooid. Samenwerken binnen je team is vaak al lastig, laat staan dat je meer lol in je werk krijgt door samen te werken met andere overheden zoals de provincie of Rijkswaterstaat.
En dat is nou precies waar de workshop over gaat: hoe samenwerken niet meer ‘the second best option’ is, maar datgene dat jouw project succesvol maakt.
Bert Kappe, projectmanager voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de laatste Zwakke Schakel in de Nederlandse kust, laat je aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis maken met een aantal slimme basisprincipes. Je vertrekt met concrete tips en trucs die het mogelijk maken het vertrouwen van belanghebbenden in jouw organisaties weer te herstellen, zelfs als je het als overheid behoorlijk verstierd hebt.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt samen met Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland aan de versterking van de Noord-Hollandse Noordzeekust. De samenwerking tussen de drie partijen heeft geleid tot een innovatieve projectaanpak met een unieke manier van contractmanagement. Rijkswaterstater Bert Kappe werkt onder de vlag van het waterschap als projectmanager Zwakke Schakels en belichaamt met zijn team, samengesteld uit RWS-ers en waterschappers, de samenwerking.
Bert Kappe (Hoogheemraadsschap Hollands Noorderkwartier)

10. Resultaat bij samenwerking door inzichten uit de psychologie
  Bij het omgaan met risico’s, het succesvol uitvoeren van projecten en het zoeken naar duurzame technische oplossingen - meestal is de ‘menselijke factor’ minstens zo belangrijk als de technieken en oplossingen die we aandragen. Inzichten uit de gedragswetenschappen en praktijkervaringen kunnen daarom helpen. In deze workshop gaan we na een Inleiding en Casuïstiek uit de watersector met elkaar in gesprek over hoe we goed invulling kunnen geven aan het gegeven dat ‘meer dan techniek’ nodig is in samenwerking binnen en tussen organisaties of projecten. We koppelen dit aan de ervaringen bij samenwerking in de waterketen en burgerparticipatie.
Wouter Stapel en Like van der Ham (RoyalHaskoningDHV)

11. Het creëren van verbinding als motor van eigen initiatief inwoners. Casus Energieneutrale gebiedsontwikkeling Kerschoten Apeldoorn
  Het innovatieprogramma Gebieden EnergieNeutraal (GEN) is een coöperatie van 14 koplopers in Nederland, dat werkt aan een integrale business case voor energieneutrale gebiedsontwikkeling, en deze ook direct in praktijk brengt. Op gebiedsniveau! Deelnemers zijn bedrijven als BAM, Rabobank, Royal HaskoningDHV, Cofely en Eneco. Eén van de praktijkprojecten is het zoveel mogelijk energieneutraal maken van de wijk Kerschoten in Apeldoorn. Daarvoor is een vernieuwende omgevingsbenadering ontwikkeld om initiatieven in en om de wijk te gebruiken. De gedachte achter de aanpak is dat het verbinden van initiatieven in de wijk eigenaren en gebruikers inspireert en helpt om zelf te beslissen hoe bij te dragen aan energieneutraliteit. De aanpak is nog in ontwikkeling. Wij gaan, samen met de gemeente Apeldoorn, in deze workshop graag in gesprek over onze ervaringen en zoeken daarbij de interactie met u.
Renee Zijlstra (RoyalHaskoningDHV), José Cvetanovic en Marjolein Tillema (Gemeente Apeldoorn)

12. Participatietraject PHS Boxtel
  De gemeente zoekt al jaren naar een oplossing voor het probleem rondom de dubbele overweg in Boxtel. Deze overweg zal straks door een toename van treinverkeer ongeveer een half uur per uur gesloten zijn. Eerdere inspanningen om dit probleem op te lossen leidden niet tot een concreet resultaat, en brachten zelfs grote weerstand onder de bevolking. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er geen oplossing werd voorgesteld met voldoende breed maatschappelijk en politiek draagvlak en het ontbreken van financiële middelen. Eind 2012 startte de gemeente en Prorail daarom een participatietraject, waarbij inwoners van Boxtel meedachten over mogelijke oplossingen. De opkomst was hoog evenals het aantal ideeën dat werd ingediend. Vervolgens werden de meest gedragen varianten aangeboden aan het college. Movares vertelt in deze workshop hoe het werkte. Van weerstand naar medewerking, samen naar een gedragen oplossing.
Kees Peters en Linda van Tilborg (Movares)

13. De dialoog als grondhouding voor OM en waarom social media belangrijk blijven
  OM wordt steeds meer als instrument ingezet bij een steeds grotere varieteit aan projecten. Maar is OM wel een instrument, gaat het niet veel meer om een cultuur die binnen het project gedragen moet worden? Wat is de rol van de omgeving van projecten, hoe betrek je deze erbij en gaat het wel altijd om de burger? Spelen social media nog een rol of is deze hype al weer voorbij? Op zijn geheel eigen wijze neemt Han Admiraal de deelnemers aan deze workshop mee langs deze vragen. Interactie met de deelnemers maar ook ervaringen vanuit zijn eigen praktijk.
Han Admiraal (Enprodes)

14. De omgevingsmanager bestaat niet
  Meer en meer ontstaat de behoefte om omgevingsmanagers in te zetten bij projecten die impact hebben op de omgeving. Bij projecten hebben we te maken met mondige burgers waardoor omgevingsmanagement meer populair wordt. Steeds meer opdrachtgevers zien het belang van een omgevingsmanager; een goede afstemming van project en projectomgeving zorgt immers voor een soepel proces. Maar hoe ziet die omgevingsmanager er nou uit? Bestaat dé omgevingsmanager eigenlijk wel? Hoe richten we omgevingsmanagement in? Is dat een iemand waarbij het zwaartepunt ligt op de techniek of ligt het zwaartepunt op communicatie? Voert de omgevingsmanager alleen de keukentafelgesprekken en is hij/zij de smeerolie tussen de opdrachtgever/ opdrachtnemer en de buitenwereld of is de omgevingsmanager ook diegene die alle vergunningen regelt en het verleggen van kabels en leidingen coördineert?. Vele vragen en vele keuzes die er gemaakt moeten worden.
Maar de conclusie is; de omgevingsmanager bestaat niet. Elk project heeft andere randvoorwaarden, een andere scope en een andere omgeving. Hierdoor is het van belang om maatwerk te leveren als het gaat om omgevingsmanagement. Deze workshop gaat in op het belang van omgevingsmanagement en de keuzes die gemaakt moeten worden hoe omgevingsmanagement moet worden ingevuld.
Marco Maréchal en Mirabel Loos (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard)

15. Spiegelkracht
  Je stijl van communiceren -verbaal en non-verbaal- heeft grote invloed op je contact met de ander en de effecten die je in deze relatie bereikt. Persoonlijke communicatie is zo basaal voor het werk van de omgevingsmanager dat we soms vergeten hoe belangrijk dit is. En hoeveel je aan effectiviteit kunt winnen als je je bewuster bent van je eigen communicatiestijl en deze bewust weet te hanteren!
In deze workshop gaan we oefenen met je persoonlijke stijl bij het voeren van een gesprek en we spiegelen elkaar op:
•    wat iemand zegt
•    hoe iemand iets zegt
•    wat iemand laat zien
•    welke gebaren de woorden ondersteunen
Vervolgens observeren we
•    de effecten van de communicatie op ons
•    de effecten van de communicatie op de ander
Het ontdekken van je eigen stijl en de mogelijke effectiviteit ervan is een eerste stap in met elkaar leren hoe dit te verbeteren. Je kunt met elkaar organiseren dat je dit blijft oefenen om een meer effectief omgevingsmanagement te voeren voor RWS.
Mayke Derksen en Berthe Jongejan (Dienst Landelijk Gebied)

16. De buitenwereld binden: praktijk casus A2 Maastricht
  Geloofwaardig en effectief optreden in de omgeving van het project. Is dat een klus voor de omgevingsmanager of voor het hele projectteam? Voor het hele projectteam is het voor de hand liggende antwoord, maar dat is minder makkelijk gezegd dan gedaan. Welke keuzes en afwegingen zijn nodig in het projectteam om de buitenwereld te binden? In de workshop wordt de noodzaak belicht van het als  projectteam politiek kunnen denken en handelen in de interactie met stakeholders. Aan de hand van een casus uit de praktijk van de A2 Maastricht   wordt ingezoomd op de dynamiek in de omgeving en de eisen die dit stelt aan de spelers.
Jeroen Maas (RWS/KING) en Rudolf Cremer Eindhoven (KING)

17. Op klachten zit ik wél te wachten.
  Goed klachtenmanagement draagt bij aan het succes van onze projecten. Het draagt bij aan klanttevredenheid en omgevingstevredenheid, het ondersteunt verbetertrajecten en leidt uiteindelijk tot kostenreductie.
Hoe richten we als bouwers in Nederland, opdrachtgever en opdrachtnemer, de klachtenprocessen in. Hoe weet de omgeving ons te vinden en wat mag men van ons verwachten bij de afhandeling. Welke interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is nodig en welke winsten zitten er voor onszelf in. 
Bewuste Bouwers en Ben Böing (Heijmans)

18. Een duizendpotige projectleider of een gedeelde specialist
  Omgevingsmanagement in middelgrote en kleinere projecten, hoe pak je dat aan? Rijnland is met 100.000 hectare en 1,3 miljoen inwoners een groot waterschap. Met veel, maar wel bescheiden projecten. Daar telkens een aparte omgevingsmanager op zetten lijkt al gauw op overkill. Maar wat dan? En hoe dan? Doet de projectleider dat erbij of neemt één omgevingsmanager er meer voor zijn rekening? Of …..? Kom naar de interactieve workshop en denk mee!
Olga van Es en Wendy van Nassau (Hoogheemraadschap van Rijnland)

19. Burgerparticipatie: Hoever ga je?
  Met als inhoud ‘tot hoever moet de participatie/invloed van de bewoner/burger gaan’?
We hebben in de planfase veel inspraak mogelijkheden gehad. Maar soms houdt het gewoon op en is er geen inspraak meer mogelijk. In onze projecten ging het van co-creatie naar consultatie naar klankborden naar informeren naar mededelen. Hoe maak je dit duidelijk aan de bewoners. Hoe neem je ze hier in mee. Wat zijn je ‘knipmomenten’.
Hoe ver ga je in het maar te woord blijven staan van bewoners, die zich onbehoorlijk gedragen.
Wat doe je als de besluiten zijn genomen en er toch nog een groep opstaat die iets anders wil dan reeds is besloten?
Leg je bewoners in de watten??? Het zijn toch geen baby’s.
Met een duur woord: verwachtingen management Ga je toch even op zaterdag ochtend langs die ene bewoner. Die je vrijdag niet te pakken kreeg. Om de brief af te geven waarin staat dat zijn woning gesloopt moet worden voor de nieuwe weg.
Vanya van Berk (Provincie Overijssel)

20. Het informatiecentrum: de huiskamer van uw project
  Als omgevingsmanager wil je dichtbij de omgeving van je project staan. Een informatiecentrum helpt daarbij. In ‘het huis van het project’ vindt de omgeving een punt van herkenning én erkenning. Ze krijgen ter plekke een kijkje in de keuken en kunnen tegelijkertijd hun wensen, zorgen en vragen kwijt. In deze workshop laten we zien dat een goed ingericht informatiecentrum meer is dan een balie met een folderrek. Vanuit onze ervaring met informatiecentra voor grote infrastructurele projecten zoals HSL-A4, Rijksweg 73, Westerscheldetunnel, Noord/Zuidlijn, Maeslantkering, geven we u mee hoe infocentra een antennerol kunnen vervullen en kunnen bijdragen aan laagdrempeligheid en persoonlijk contact. Maar ook: hoe richt je een informatiecentrum zo in dat deze het omgevingsmanagement ondersteunt? Dat het weerstand ombuigt naar fascinatie? Dat de omgeving zich welkom en betrokken laat voelen? En, niet onbelangrijk, welke (financiële) voordelen er te behalen zijn bij het inzetten van een informatiecentrum.
Hans Volkers en Margit Dokter (Podium)

21. Kortere doorlooptijd en hogere kwaliteit met 3D visualisaties en online participatie/communicatie
  Slimmer, directer en eenvoudiger communiceren met je omgeving. We laten aan de hand van aansprekende voorbeelden van o.a. Rijkswaterstaat en provincie Gelderland zien dat dat kan.
- Moeilijke plannen eenvoudige uitleggen mbv online 3D visualisaties
- Werkzaamheden eenvoudig zelf op een Google maps kaart zetten
- Weten wat er speelt via een interactieve vragenmodule
- Crowdsourcen: Ideeen op de kaart laten zetten - Beoordelen van varianten - Stakeholdermanagement
Erik Tissingh (Over Morgen) en Jeroen Rispens (Mett)

22. Lessons learned bij interactieve communicatie en participatie
  Hoe introduceer je een nieuwe manier van communiceren en welke rol geef je je omgeving bij planvorming en uitvoering? Nieuwe manieren van werken die vragen om verandering in je werk, in je organisatie en in je mentaliteit. Is het alleen maar onbekend maakt onbemind? In een rondetafel setting gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen rondom interactieve communicatie en participatie bij omgevingsmanagement. Onder leiding van een moderator behandelen we samen de kansen en bedreigingen. Hij zorgt voor een inspirerende setting waarbij jouw vragen vanaf het begin centraal staan. En met behulp van een aantal cases ondersteunen we de discussie. Ook zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig waaronder werknemers van RPS en Hoogheemraadschap Rijnland, die ervaring hebben rondom het top25 kadeverbeteringsprogramma.
Bianca Bosch-Stalenberg (RPS0, Susanne Boer Rookhuizen (Hoogheemraadschap Rijnland) en Jeroen Rispens (Mett)

23. Mini Basiscursus Omgevingsmanagement
  Oranjewoud verzorgt met regelmaat de Basiscursus Omgevingsmanagement, waarbij de focus ligt op de inhoud én het proces. Hierin leren deelnemers de basisprincipes van het vak omgevingsmanagement en wat je als omgevingsmanager allemaal moet kunnen en weten om goed dit vak te kunnen beoefenen. In deze "proeverij" nemen we u in vogelvlucht mee door deze wereld en focussen we op de essentie van ons vak: het verbinden van belangen. Wat is bijvoorbeeld het belang van ecologie of een gasleiding in uw project en heeft u zich wel eens afgevraagd welke belangen allemaal gemoeid zijn bij de afsluiting van een snelwegafrit? In deze sessie krijgt u daar een voorproefje van.
Esther van der Wijk en Marloes Hammenga (Oranjewoud)

24. Dé showstoppers van het Omgevingsmanagement
  Deze interactieve workshop geeft verdieping voor iedere omgevingsmanager! Elk project krijgt vroeg of laat te maken met problemen die er voor zorgen dat een project schade oploopt in de vorm van tijd, geld of draagvlak of zelfs het niet meer doorgaan van een project. Op basis van eigen onderzoek hebben wij de top 3 samengesteld van deze showstoppers. Deze delen we met u. Als tipje van de sluier: één van de showstoppers waarop we nader ingaan is 'grondaankoop', want wij geloven er in dat 95% van de gronden binnen zes maanden beschikbaar kan zijn. Hoe? Door een ander perspectief te hanteren: grondverwerving 2.0.
Tom Stienstra en Johan Apperloo (Oranjewoud)

25. Omgevingsmanagement binnen een netwerk van samenwerkende partijen, hoe werkt dit vervolg op SOM?
  Strategisch Omgevingsmanagement staat aan het begin van een spannend en uitdagend vervolg. De opgave voor organisaties is enerzijds projecten en programma’s succesvol te realiseren en anderzijds een partner te zijn in een netwerk van samenwerkende partijen. Bespiegelingen over Omgevingsmanagement Plus getuigen daar ook van. Samen met ervaren OM-ers willen we een discussie hierover onder professionals voeren. Wij delen onze visie en gaan graag in gesprek over de vragen als: Wat zien jullie als waardevolle toevoegingen? Waar is juist in deze tijd van het werken in netwerken behoefte aan? Wat betekent dit voor de rol, vaardigheden en instrumenten van de omgevingsmanager? In deze workshop reiken wij bouwstenen aan voor het vervolg op SOM op organisatie en netwerkniveau.
Susan van Hees en Roelof Benthem (Twynstra Gudde)

26. Van analyse naar resultaatgerichte dialoog: Routekaart voor de inrichting van het OM Proces
  Worstel jij soms ook met het inrichten van het omgevingsproces? De ervaring leert dat de overgang van analyse naar resultaatgerichte dialoog lastig is. Het vertalen van de krachtenveldanalyse in een concrete strategie en gerichte acties, die bijdragen aan het behalen van de projectmijlpalen. Daarom hebben wij de ‘Routekaart’ ontwikkeld. Deze heeft tot doel overzicht te bieden over en richting te geven aan het omgevingsproces. De routekaart veronderstelt basiskennis van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en biedt een aanvulling op het SOM-instrumentarium. Graag lichten wij deze aanvulling en onze eerste ervaringen daarmee toe.
Melanie Osther (Twynstra Gudde) en Jacqueline Lindert (RWS Midden Nederland)

27. De battle “Hoe ga jij om met initiatieven uit de energieke samenleving?”
  Terwijl wij bezig zijn met het maken van plannen en voorbereiden van besluiten, gebeurt er van alles in de samenleving om ons heen, de energieke samenleving. Initiatieven ontstaan nu nog vaak uit weerstand. Hoe kun je zorgen dat ideeën en initiatieven vroegtijdig naar boven komen en zichtbaar worden? Kom tijdens deze battle tot nieuwe inzichten en ontdek de kracht van de energieke samenleving! Durf jij ‘out of the box’ te denken? Er kan maar één team de winnaar zijn, dus….heb jij lef? Schrijf je dan in voor de battle.
Maaike de Beer en Judith Klungers (
Directie Participatie)

28. Publiek versus privaat opdrachtgeverschap: wat betekent dat voor omgevingsmanagers?
  Bij publieke opdrachtgevers is de contractvorm de laatste jaren doorgegroeid naar Design and Construct, DBFM of een mengvorm daarvan. Dat geeft ondanks de nodige variatie in contracten best wel duidelijkheid en houvast. Maar hoe ga je om met privaat opdrachtgeverschap waarbij slechts contouren richting geven voor de uiteindelijke (bouw)oplossing? Aan de hand van de nieuw te bouwen dierentuin in Emmen nemen we je mee in de wereld van privaat opdrachtgeverschap. Wat valt te leren voor onze rol als omgevingsmanager? Kom en ervaar het zelf in deze actieve workshop!
Sjoerd Hermsen en Frank van Ginderen (VolkerInfra)

29. Assetmanagement en omgevingsmanagement: waar ligt de focus?
  Beheer- en onderhoudscontracten hebben de toekomst. Waar de verdere uitbreiding van infrastructuur niet oneindig kan doorgaan is het zorgvuldig beheer en onderhoud van zowel droge als natte infrastructuur essentieel. In nieuwe prestatiegerichte onderhoudscontracten wordt ook een actieve, soms andere dan de traditionele, rol verlangd van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Wat betekent dat voor de omgevingsmanager?
Irma Visseren en Eric van Dusseldorp (VolkerInfra)

30. Slim samenwerken over water, weg en spoor!
  In de logistieke wereld zijn veel individuele spelers, grote diversiteit aan goederenstromen, verschillende modaliteiten en verschillende belangen. Verladers, vervoerders en overheid spelen hierin een belangrijke rol. Verladers/Vervoerders omdat zij tegen marktconforme prijzen willen vervoeren en de overheid omdat ze vanuit maatschappelijk oogpunt het evenwicht dienen te behouden tussen economische ontwikkelingen enerzijds en leefbaarheids- en Duurzaamheidaspecten anderzijds. Een dilemma of toch niet? Hoe zorg je voor een goed evenwicht? Op welke manier kom je tot samenwerking? In de workshop werken wij aan de hand van een praktijkvoorbeeld. 
Bart Bouwens (Movares)

 31. 10 lessen voor het verankeren van SOM in je organisatie
  Veel organisaties hebben ervaring opgedaan met het toepassen van Strategisch OmgevingsManagement (SOM) in projecten en programma’s. De lessen uit die projecten laten zien dat het voorkomen van problemen, het efficiënter laten verlopen van projecten, programma’s en samenwerkingsverbanden, en het bouwen van vertrouwen met prioritaire stakeholders ook vraagt om een systematische verankering van SOM binnen een organisatie. Het versterken van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van een organisatie helpt om duurzaam vertrouwen te realiseren. Vraag is wel hoe je dat kunt organiseren? WesselinkVanZijst en Havenbedrijf Rotterdam N.V. hebben inmiddels 5 jaar ervaring met deze verankeringsopgave. Tijdens de workshop delen zij de 10 belangrijkste lessen en inzichten. Er wordt ingegaan op de ambitie, diagnose en verankeringsmodellen. Aan het eind van de sessie wordt een sneak preview gegeven van de ‘ SOM Applicatie’: een online software tool voor de inzet van SOM in projecten en op ‘corporate niveau’. 
Marc Wesselink (WesselinkVanZijst) en Jacco van der Tak (Havenbedrijf Rotterdam)

32. Project Baggeren Vecht
  omschrijving volgt
(Waternet)

33. Omgevingsmanagement, 7 goede jaren. Groei naar volwassen omgevingsmanagement in realisatiefase op project A4 Burgerveen-Leiden vanaf 2006.
  Workshop komt te vervallen.
In de andere workshop van BAM wordt aan dit onderwerp ook kort aandacht besteed.

34. Politiek en bestuurlijk denken in een dynamische omgeving: Nieuwe Westelijke Oeververbinding en Ring Utrecht A27/A12
  De infrastructuurprojecten Nieuwe Westelijke Oeververbinding en Ring Utrecht staan vrijwel permanent onder grote aandacht van publiek en politiek. Hoe ga je om met het politieke en maatschappelijke debat en de omvangrijke media-aandacht? Vertegenwoordigers van beide omgevingsteams nemen je mee in de dilemma’s en de keuzes die je daarbinnen kunt maken.
Marlies Langbroek en Alwin Nijhuis (Nieuwe Westelijke Oeververbinding), Stephan Lahaye en Marc Koolwijk (Ring Utrecht A27/A12)

 35. Het geheim van projectversnelling door digitale omgevingsinformatie
  We willen allemaal dat ruimtelijke projecten sneller gerealiseerd worden, bestuurders, ambtenaren en burgers. Maar de praktijk is complex en weerbarstig. Hoe hou je alle omgevingsinformatie in de hand, niet alleen het ontwerp, maar ook geluid, bodem, natuur, omwonenden en belangengroepen? InfraNavigator lukt het om ook complexe projecten te versnellen: een Rijks R&D notitie in 1 dag (met 4 ministeries), een MER en voorkeursbeslissing in 6 maanden bij ProRail,
in drie maanden een voorontwerp wegreconstructie dwars door een dorp. Allemaal projecten waar InfraNavigator projectversnelling heeft gerealiseerd en die Raad van State-proof zijn gebleken. Wat is het geheim van digitale
projectversnelling?
Zijn het mooie 3D-visualisatie, een nieuw documentbeheersysteem of een slimme visuele manier om omgevingsinformatie te beheren? U hoort het geheim en de mogelijkheden voor uw projectorganisatie van
Bert van Dijk (oprichter van InfraNavigator en iViewer)

36. Omgevingsmanagement in realisatiefase op project N33; De “moderne” aanpak.
  De realisatie van de aanpassing van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is gestart in 2012 en naar verwachting gereed in 2015. Het project wordt gebouwd in een grotendeels landelijke omgeving. De organisatie van het omgevingsmanagement is opgezet volgens de huidige inzichten. Moet de opdrachtnemer de regie voeren over het omgevingsmanagement in realisatiefase?
Martin Potter en Ronald Knegt (BAM)
 • mojoimagealt-6262-alt
 • mojoimagealt-6229-alt
 • mojoimagealt-6230-alt
 • mojoimagealt-6240-alt
 • mojoimagealt-6234-alt
 • mojoimagealt-6235-alt
 • mojoimagealt-6236-alt
 • mojoimagealt-6237-alt
 • mojoimagealt-6238-alt
 • mojoimagealt-6259-alt
 • mojoimagealt-6264-alt
 • mojoimagealt-6233-alt
 • mojoimagealt-6248-alt
 • mojoimagealt-6239-alt
 • mojoimagealt-6250-alt
 • mojoimagealt-6249-alt
 • mojoimagealt-6251-alt
 • mojoimagealt-6252-alt
 • mojoimagealt-6253-alt
 • mojoimagealt-6254-alt
 • mojoimagealt-6255-alt
 • mojoimagealt-6256-alt
 • mojoimagealt-6257-alt
 • mojoimagealt-6266-alt
 • mojoimagealt-6258-alt
 • mojoimagealt-6318-alt

 • mojoimagealt-6273-alt
 • mojoimagealt-6272-alt
 • mojoimagealt-6277-alt
 • mojoimagealt-6278-alt
 • mojoimagealt-6280-alt
 • mojoimagealt-6301-alt
 • mojoimagealt-6298-alt
 • mojoimagealt-6297-alt
 • mojoimagealt-6317-alt