×
 

Workshops 2014

Hieronder vind je het overzicht van de workshops tijdens de LOMD 2014.

 
 
 
1. OM door de Opdrachtnemer, gaat dat goed? (RWS) handout sessie
  Het Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier project 4 maatregelen Nederrijn is in mei 2011 d.m.v. BVP (Best Value Procurement) in een PDC contract op prijs/kwaliteit gegund aan Boskalis i.s.m. Grontmij. Het is voor het eerst in de watersector dat de opdrachtnemer in de lead is voor het omgevingsmanagement, in zowel de planvormingsfase, de vergunningaanvragen als de realisatie.
Marita Cals (omgevingsmanager voor het project vanuit Rijkswaterstaat) en Robert Jan Jonker (Grontmij, omgevingsmanager voor Boskalis) delen met u hun ervaringen: hoe regel je een dergelijke rol- en taakverdeling en wat betekent het in de praktijk? In een tweespraak nemen zij u mee naar een case waar met bewoners en bedrijven, omwonenden en overheden veel weerstand bij de start is omgezet in een tevreden omgeving bij de oplevering.
  Marita Cals (RWS-RVR)
Robert Jan Jonker (Boskalis/Grontmij)
Vorm: de omgevingsmanager: eigen verhaal vertellen
Resultaat: inzicht in hoe OM in de praktijk uitgezet kan bij de Opdrachtnemer
     
2. “Vanuit een onmogelijke positie gezamenlijk een nieuwe ambitie vormgeven” (samen werken aan de wedergeboorte van een project) (RWS) (13:30) handout sessie
   
  Het SAA-project A9 Amstelveen maakt deel uit van het SAA-programma, waarvoor in 2007 een overeenkomst was gesloten tussen 7 overheidspartijen. Op 17-02-2011 maakte Amstelveen aan de minister van IenM bekend dat de toegezegde bijdrage uit 2007 van € 100 miljoen voor de realisatie van een wegverkeerstunnel niet meer haalbaar was. In een gezamenlijk proces tussen Rijkswaterstaat en Amstelveen is in 2012/2013 een alternatief plan tot stand gekomen met een sterk verlaagde gemeentelijke bijdrage (terwijl het Tracébesluit al onherroepelijk was). Op 06-11-2013 heeft de gemeenteraad van Amstelveen met 35 stemmen voor en 2 tegen de nieuwe plannen goedgekeurd. In de workshop wordt het samenwerkingsproces in 2012/2013 toegelicht.
  Kees Abrahamse (RWS)
Jelle Westra (Gemeente Amstelveen)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: de deelnemers worden meegenomen in het lastige traject om op cruciale momenten beslissingen te nemen.
     
3. Toepassing (S)OM+ in projecten en programma’s (Twynstra Gudde) handout presentatie
  De laatste jaren is projectgebonden omgevingsmanagement bij steeds meer organisaties de standaard geworden. De uitdaging is omgevingsmanagement te professionaliseren door in acht te nemen dat tijdens én na jouw project ook andere projecten in dezelfde omgeving met dezelfde stakeholders aan de slag zijn. Hiermee voegen wij de ‘plus’ toe aan (Strategisch) Omgevingsmanagement: (S)OM+.
Maar hoe richt je de + in bij projecten en programma’s waar SOM wordt toegepast? En hoe benut je de + in projecten waar de markt een deel van de planstudie en realisatie doet? Aan de hand van het project Knooppunt Hoevelaken en het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) willen wij de deelnemers graag meenemen in de leerpunten en gaan we hierover in discussie. Het ontwikkelen van een stakeholderstrategie, heldere organisatiestructuur, duidelijke aanspreekpunten en projectoverstijgende afspraken zijn onderdelen die aan de orde komen. Doelgroep zijn omgevingsmanagers/adviseurs van opdrachtgevers én marktpartijen die willen bijdragen aan het verder professionaliseren van de OM+ aanpak.
  Nicolet Luisman (RWS/Twynstra Gudde)
Niels van den Brink (ManEngenius/RWS)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
   
4. Wat Design Thinking kan doen voor omgevingsmanagement (Twynstra Gudde) (11:15)
  Omgevingsmanagement is er veelal op gericht om overlast te beperken, voorspelbaar te maken en er begrip voor te krijgen. Deze invalshoek geeft richting aan de partijen en individuen die je tot je stakeholders rekent. Het geeft ook richting aan de relatie die je met hen aangaat. Wij vroegen ons af of er ook een andere kant was. Een kant waarbij de omgeving niet in eerste instantie als een hindermacht wordt beschouwd, maar als een resource die je project sterker maakt.
Met de techniek van design thinking (een empathische en creatieve aanpak gebaseerd op de methodieken van ‘s werelds beste ontwerpers) hebben wij het afgelopen jaar in co-creatie sessies onderzoek gedaan naar de vraag: wat wordt er mogelijk omdat er een groot project wordt uitgevoerd. Deze inspirerende aanpak levert een ander soort stakeholder, een nieuwe positieve interface tussen project en omgeving en bovenal een enorme energie bij alle betrokkenen. We maken u wegwijs!
  André Schaminée (Twynstra Gudde)
Vera Winthagen (Ontwerpbureau Van Berlo)
Marcel Hoogsteder (RWS)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: in deze werksessie maakt u kennis met design thinking. U leert kijken als een volleerd designer. En u leert hoe een co-creatief proces kan leiden tot verrassende en gedragen strategieën met (un)usual suspects
   
5. Op zoek naar de Omgevings-expert! (Antea Group) handout presentatie
  Steeds meer projecten worden door middel van de Best Value aanpak aanbesteed en uitgevoerd. Hierbij wordt de opdrachtnemer (als expert) uitgedaagd door middel van dominante informatie aan te tonen dat zij de beste partij zijn om de doelstellingen van de klant te verwezenlijken. De omgevingsmanager wordt vaak als één van de "sleutelfiguren" bestempeld. Wat betekent dit voor je aanbieding? En wat is dominante informatie op het gebied van omgevingsmanagement?
  Paul Hoogerwerf (Antea Group)
Anne Jochum de Vries (Antea Group)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
     
6. Omgevingsmanagement als oplossing voor overheidsparticipatie in fysieke projecten 
(Antea Group) (14:45) handout sessie
  Wat is de bijdrage van omgevingsmanagement in fysieke projecten waarbij overheidsparticipatie het toverthema moet zijn? Aan de hand van onze praktijkervaringen wordt deze vraag beantwoord. We zien overheden worstelen met het begrip overheidsparticipatie, óók in fysieke projecten: welke taken leg je bij de omgeving neer wanneer je weet dat je als overheid je wettelijke verantwoordelijkheden hebt, in welke fase wordt je rol minimaal, welke projectorganisatiestructuur kies je, hoe ga je om met een omgeving die zich tóch ineens terugtrekt? In deze interactieve workshop geven wij aan op welke manier het vak omgevingsmanagement een oplossing is voor overheidsparticipatie!
  Johan Apperloo (Antea Group)
Marloes Hammenga (Antea Group)

Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: OM als oplossing voor overheidsparticipatie

     
7. Technieken uit de gedragspsychologie: onmisbaar voor de omgevingsmanager
(APPM Management Consultants en Dijksterhuis & Van Baaren) handout sessie
  De gedragswetenschap kent talloze technieken om denkpatronen en gedrag van mensen te beïnvloeden. Reclamemakers maken al volop gebruik van deze technieken, maar ook omgevingsmanagers kunnen er veel baat bij hebben. In ons werk hebben we immers dagelijks te maken met mensen. Omwonenden die moeite hebben met een verandering, grondeigenaren die geen reden zien om mee te werken, vergunningverleners die lang op zich laten wachten… Met technieken uit de gedragspsychologie is je communicatie met deze mensen effectiever. In de workshop van APPM en Dijksterhuis & Van Baaren vertalen we de gedragspsychologie naar de praktijk van de omgevingsmanager.
  Marjolein Brandt(APPM)
Kevin de Goede (Dijksterhuis & van Baaren)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: praktische handvatten uit de gedragspsychologie voor het werk van de omgevingsmanager
     
9. Ontwerpen aan draagvlak voor de Uithoflijn in Utrecht (Movares) (14:45)
  Als eerste stap in de uitbouw van het Utrechtse tramnetwerk wordt de Uithoflijn aangelegd. De Uithoflijn wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof. Vanaf 2018 rijdt de tram. 
In een interactieve workshop wordt aan de hand van een viertal thema’s ingegaan op de wijze waarop is gewerkt aan draagvlak bij alle stakeholders. Denk hierbij met name aan de betrokken overheden, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en omwonenden:
1. Stationsgebied: Integrale gebiedsontwikkeling
2. Station Vaartsche Rijn: Dubbel ruimtegebruik
3. Uithof: Kwaliteit openbare ruimte
4. P+R De Uithof: Mobiliteitsmanagement 
In een korte toelichting per thema wordt ondersteund door beelden aangegeven hoe met de stakeholders tot oplossingen is gekomen. Na elk thema is ruimte voor vragen en discussie. Deze workshop is interessant voor een ieder die betrokken is bij het ontwerp en de aanleg van stedelijke infrastructuur.
  Steven Jansen (Movares)

Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: leren van de lessen van het ontwerp en de aanleg van de Uithoflijn
     
10. Vergunningentraject: basis voor omgevingsmanagement (LievenseCSO) handout presentatie
  In een bondige, heldere uitleg schetsen wij hoe het verkrijgen van toestemmingen als leidraad voor het inrichten van omgevingsmanagement kan worden gebruikt. Wij putten daarvoor uit onze praktijkvoorbeelden en laten zien hoe een omgevingsteam, met een prominente plek voor de jurist, functioneert. Graag gaan we daarna met u in discussie om uw ervaringen en beelden te delen.
Wilt u leren over de juridische kant van omgevingsmanagement, kom dan, wij gaan graag met u in gesprek.
 

Chantal Buurman (LievenseCSO)
Maarten Verboven (LievenseCSO)

Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee i.c.m. praktijkvoorbeelden: Omgevingsmanagement vanuit het project
Resultaat: ideeen vanuit juridische insteek voor inrichten omgevingsmanagement.
   
11. Hoe kleine stakeholders groot kunnen zijn (Royal HaskoningDHV) handout presentatie
  In grote projecten is de aandacht vooral gericht op de primaire stakeholders. Overheden, waterschappen, grondeigenaren etc. hebben prioriteit en worden nauwgezet in het proces betrokken. Afspraken worden opgenomen in overeenkomsten. De borging van deze overeenkomsten in het contract met de aannemer is vervolgens een fluitje van een cent. Echter, de overlast en hinder tijdens de realisatie zit met name bij de kleinere stakeholders. Zij ondervinden dagelijks overlast. Als een tevreden omgeving centraal staat zou hier dus de focus moeten liggen. Het maken van afspraken met vele (kleine) partijen is arbeidsintensief en minder eenvoudig te vertalen naar het contract. Hoe zorg je voor een consistente en integrale honorering, hoe manage je de verwachtingen en hoe ga je om met deze onzekerheden tijdens de contractfase?
Vanuit diverse infrastructurele projecten zijn ervaringen opgedaan welke tijdens de workshop worden besproken. Ervaringen waarbij kleine stakeholders opeens groot kunnen zijn.
 

Rob den Haan (Royal HaskoningDHV)
Erik Roest (Royal HaskoningDHV)

Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: Inzicht krijgen in en ervaringen delen over de wijze waarop we met de kleinere stakeholders om kunnen gaan tijdens de contractvormingsfase zodat ze een stem hebben tijdens de uitvoering..
   
12. Beheer & Omgevingsmanagement (Royal HaskoningDHV) (14:45) handout sessie
  Beheer is hot! Initiatiefnemers zijn er steeds meer van doordrongen dat het noodzakelijk is om het beheersaspect, ook wel “Assetmanagement”, tijdig in het projectproces te  betrekken. Zo kunnen immers tijdrovende en kostbare “last minute” discussies worden voorkomen. De omgevingsmanager vervult hierbij een sleutelrol.
Tijdens deze interactieve presentatie wordt mede o.b.v. praktijkvoorbeelden uiteengezet wat de voordelen en aanpak hierbij kunnen zijn. De presentatie is interessant voor initiatiefnemers en (eind)beheerders, maar ook voor aannemers en adviseurs.
  Joachim Verheij (Royal HaskoningDHV)
Jeroen de Bode (Royal HaskoningDHV)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat:
Inzicht in de aanpak van beheersvraagstukken i.r.t. omgevingsmanagement en de voordelen van het tijdig betrekken van Assetmanagement in het projectproces
   
13. “Wie staat er achter de bar?” Waarom de ene online omgeving bruist en de andere niet (Mett) (11:15)
  Je eigen koffiebar! Wat begon met ‘stel nou dat…’ is nu klaar om geopend te worden. Je schenkt goeie koffie, je hebt een mooie ruimte met veel licht en verschillende plekken waar je gasten kunnen werken en overleggen. Mooi! Dan kun jij de stad in en lekker achterover hangen! Die gasten redden zichzelf wel, toch?
Hoe idioot dit voorbeeld ook klinkt, toch zien we dit in online communicatie platformen gebeuren. Je hebt nagedacht over structuur en inhoud, de lancering is achter de rug, maar er gebeurt voor je gevoel niet zo veel… En je hebt het mensen nog wel zó makkelijk gemaakt! Face it: ze kunnen (nog) niet zonder jou. In deze workshop neemt Jasper Ludolph van Mett je mee in de wereld van de online barman. Hoe krijg jij je tent vol? 
- Jasper Ludolph (1980) is adviseur bij Mett. Hij helpt je met online omgevingen voor projectteams, social intranet, burgerparticipatie en omgevingsmanagement.
  Jasper Ludolph (Mett) Vorm: lezing: hoorcollege en presentatie
Resultaat: Je leert alles over het ontwikkelen en onderhouden van een dynamische, relevante en succesvolle online community
     
14. Zijn wij de ultieme tool voor samenwerking en communicatie met je omgeving? Daag ons uit! (Mett) (13:30)
  Samenwerken en communiceren met andere overheden, met aannemers en met omwonenden? Op een besloten of juist openbaar platform? In deze praktische workshop presenteren wij Mett als online tool voor omgevingsmanagement en vertellen we hoe Mett je kan helpen bij omgevingsmanagement. Dus geen theorie over hoe je omgevingsmanagement moet aanpakken, maar gewoon praktijkvoorbeelden die laten zien wat er via Mett mogelijk is. We willen graag uitgedaagd worden en leren. Dus we vragen ook wat jij mist in Mett of waar jij behoefte aan hebt.
- Jeroen Rispens (1972) is directeur bij Mett. Hij helpt je met online omgevingen voor projectteams, social intranet, burgerparticipatie en omgevingsmanagement.
   Jeroen Rispens (Mett) Vorm: instructie: uitleg tools, wat is...
Resultaat: Je leert hoe je op basis van Mett op een besloten dan wel openbaar platform kunt samenwerken en communiceren met collega's, aannemers en omwonenden
     
15. NETLIPSE experiences with Systemic Constellation as Stakeholder Management tool (AtOsborne) (14:45)
  Tijdens deze workshop worden de bevindingen en onderzoeksresultaten van het international onderzoeksproject Rethink!Project Stakeholder Management (Rethink!PSM) gepresenteerd. Gedurende de twee jaar dat het onderzoek heeft plaatsgevonden is er veel waardevolle kennis en theorie ontwikkeld op het gebied van Omgevingsmanagement. In het onderzoek is gebruik gemaakt van syteemopstellingen (Systemic Constellation) om om te gaan met de grote complexiteit van huidige projecten en de projectomgeving.
Vanwege de internationale spreker wordt de sessie in het engels gehouden.
Inhoud van de workshop:
- Presenting and reflecting the findings of the research project Rethink!Project Stakeholder Management (Rethink!PSM)
- Discussing the NETLIPSE knowledge network (Network for the management and organisation of large infrastructure projects in Europe (www.netlipse.eu) best practices in stakeholder management and focus group position on Rethink!PSM
- Co-creating ideas on project stakeholder management in the context of sustainable development principles
  Dr. Martina Huemann (Vienna University of Economics and Business)
Pau Lian Staal
(NETLIPSE Programme Director/AT Osborne)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat:
- Insight into stakeholder management best practices in large infrastructure projects in Europe.
- Insight into the applicability of Systemic Constellation as stakeholder management tool.
     
16. Kansenboek A6-Floriade (AtOsborne) (13:30)
  Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Almere werken samen aan twee unieke projecten die zich vervlechten: de verbreding A6 en de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater met de Floriade. De partijen hebben elkaar uitgedaagd om deze opgave te verheffen tot podium voor duurzaamheid en innovatie en hebben hiertoe een kansenboek ontwikkeld. Een kansenboek waarmee het gedachtengoed van de samenwerkende partijen overgebracht wordt naar uitvoerende consortia die de A6 en Floriade gaan ontwikkelen.
In een interactieve workshop met de samenwerkende partijen krijgt u praktische tips & tricks over het organiseren van een inspirerend kansenboek op de vooravond van de contracteringsfase.
We bieden, aan de hand van concrete resultaten, inzicht in de wijze waarop ‘nieuwe kennis’ een stimulerende rol kan spelen in uw project.
  Ingeborg Ligtenberg (RWS)
Ernest Pelder
(AtOsborne)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: u krijgt meer kennis en inzicht in:
• Hoe verrijk ik mijn project met nieuwe kennis en houd ik regie op mijn scope?
• Hoe vergroot ik de oplossingsruimte bij conflicterende belangen?
• Hoe betrek je kennis vrijblijvend uit de markt?
• Hoe draag je waardevol gedachtengoed over van opdrachtgever aan opdrachtnemer?
     
17. Communicatie en omgevingsmanagement: een efficiënte combinatie (Podium) (11:15)
  Opdrachtgevers hechten groot belang aan communicatie en omgevingsmanagement in projecten. Tegelijkertijd besteden ze deze disciplines steeds vaker uit aan externe partijen als onderdeel van de engineering en/of uitvoering van het project. Daarmee vormen communicatie en omgevingsmanagement een substantiële kostenpost binnen de totale begroting.
De twee vakgebieden beïnvloeden elkaar direct en overlappen elkaar soms ook. Hoe organiseer je communicatie en omgevingsmanagement op een (kosten)efficiënte manier? Zodat ze elkaar versterken en optimaal bijdragen aan de projectdoelen? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten we zien hoe dit mogelijk is. En gaan we graag het gesprek aan met de deelnemers.
  Judith van de Reep (Podium)
Jeska Jansen (Podium)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: inzicht in hoe je de communicatie en het omgevingsmanagement binnen een project efficiënt kunt inrichten.
     
18. Het ideale huwelijk (BAM Infraconsult) (13:30)
  RWS en BAM gaan met u in gesprek over het omgevingsmanagement-huwelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Is een huwelijk in gemeenschap van goederen de beste keuze of hebben we toch liever een huwelijk met huwelijkse voorwaarden? En hoe verloopt de verloving? Waar kan het beter en waar gaat goed? Geen relatietherapie, maar wel praktische tips voor een goede samenwerking en duurzame OM-relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  Jacqueline te Lindert (RWS)
Roel van der Woude (BAM Infraconsult)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
     
19. Succesvol omgevingsmanagement voor de Sluiskiltunnel (BAM & Bewuste Bouwers) (14:45) handout sessie
  BAM bouwt in combinatie met TBI onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen de Sluiskiltunnel. Bij de Bewuste Bouwers audit behaalde het project de hoogste score ooit. ‘Veiligheid’, ‘milieu’ en ‘sociaal’ scoorden een best practice. Hiermee is het project een inspiratie voor andere bouwers. In de workshop geven Bewuste Bouwers en BAM handvatten voor de organisatie van succesvol omgevingsmanagement bij bouwprojecten en laten ze aan de hand van de Sluiskiltunnel zien hoe je een hoge ambitie kan waarmaken in de praktijk.
  Margo Dierik (Bewuste Bouwers)
Paul Verhage (BAM)
Vorm: praktijkvoorbeeld: OM vanuit het project
     
20. i-Omgevingsmanagement (InfraNavigator/iViewer) (11:15)
  Omgevingsmanagement bestaat niet, want een omgeving laat zich niet managen. Wel kan je informatie managen en uitwisselen. Vanuit het project, doelen en voorstellen laten zien en uitleggen. En van omwonenden hun belangen horen. Informatie is de succesfactor binnen projecten: binnen één jaar draagvlak voor een wegaanpassing door meer dan 70 voortuinen en bestemmingsplan vastgesteld. Kom langs en U ziet live hoe dat kan.
  Bert van Dijk (InfraNavigator en iViewer)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: digitale Projectversnelling met breed draagvlak
     
21. eParticipatie: nieuwe kans of oude wijn in een nieuwe zak? (IenM, Directie Participatie) (13:30)
  Tijdens de workshop ontdek je vanuit diverse invalshoeken de wensen en bedenkingen rondom participatie en verkennen we samen de rol die eParticipatie hierin kan vervullen. Hoe ziet je ideale participatietraject eruit? Bieden nieuwe digitale ontwikkelingen nieuwe kansen? Zie jij een rol voor eParticipatie in je eigen planuitwerking? De workshop biedt ruimte voor uitwisseling van ideeën, tips en trucs op basis van de aanwezige kennis en ervaring, zowel van jullie als van de directie Participatie.
  Sophie Kuypers (IenM, Directie Participatie)
Jacco Peters (IenM, Directie Participatie)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: ontdek de rol en mogelijkheden van participatie vanuit diverse invalshoeken
     
22. Burgerparticipatie in de praktijk (Provincie Overijssel) (14:45) handout sessie
  In deze workshop vertellen de omgevingsmanager en communicatieadviseur van de provincie Overijssel hoe zijn 'de burger' betrokken hebben bij de voorbereidingsfase van het provinciale wegenproject de N34 bij Hardenberg, Overijssel. Ontwerpsessies, spreekuren en tegengestelde belangen passeren de revue.
  Bette Kamp (Provincie Overijssel)
Diederik Schuuring (Provincie Overijssel)

Vorm: praktijkvoorbeelden: Omgevingsmanagement vanuit het project
24. Omgevingsmanagement Ondergronds: de Veiligheidsdialoog (Enprodes) (11:15) handout sessie
  Ondergrondse projecten hebben de potentie om schaarse ruimte beter te benutten of om duurzame oplossingen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het werk aan diverse tunnels in Nederland, maar ook aan bijzondere parken en gebouwen onder maaiveld in het buitenland. Specifiek voor ondergronds omgevingsmanagement is de veiligheidsdialoog tussen hogere overheden, gemeenten en hulpdiensten. Han Admiraal van Enprodes is voorzitter van de International Tunnelling Association Committee on Underground Space (ITACUS). Hij neemt u met inspirerende (inter)nationale voorbeelden en eigen praktijkervaringen in Rotterdam en Rio de Janeiro mee in deze bijzondere ondergrondse wereld.  
  Han Admiraal (Enprodes) Vorm: praktijkvoorbeelden: OM vanuit het project
Resultaat: inzicht en tips voor de veiligheidsdialoog tussen overheden en hulpdiensten
     
25. "Help het contract de bureau la in" Over verwachtingsmanagement tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (Connected) (13:30)
  Opdrachtgever en Opdrachtnemer: Twee partijen die samen één doel nastreven: een project succesvol neerzetten. Te vaak ontstaan er gaandeweg onduidelijkheden, het contract wordt steeds weer uit die welbekende bureaula getoverd.
Doordat de verantwoordelijkheid van omgevingsmanagement steeds vaker bij de opdrachtnemer komt te liggen, wordt het lastig om elkaar te wijzen op harde afspraken uit het contract. Omgevingsmanagement heeft namelijk betrekking op de ‘’zachte’’ kant van het project, de communicatieve kant.
Wij nodigen u graag uit om tijdens deze workshop het gesprek met elkaar aan te gaan: hoe kan deze ‘’zachte’’ en communicatieve kant in een project worden ingepast? Na afloop van de workshop hebt u ontdekt hoe partijen met verschillende belangen één weg naar succes kunnen bewandelen en hoe zij niet langer vertraagd worden door onduidelijkheden gedurende de samenwerking.
  Marco Maréchal (Connected) Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
     
26. "Burgers, wij weten wat goed voor u is!" Omgevingsmanagement en de verwachtingen van de mondige burger (Connected) (14:45)
  Het is nogal vreemd dat een burger niet direct betrokken wordt bij een project, toch? Burgers willen en kunnen meer dan dat wij denken of vinden, vraag het aan hen is het credo van vandaag de dag.
Wat verwacht de burger? De mondigheid van de burger neemt nog steeds toe, alsmede de daaruit vloeiende burgerinitiatieven. Wat is de invloed van deze ontwikkeling op omgevingsmanagement? En hoe kan het vakgebied omgevingsmanagement hierop inspelen?
Graag nodigen wij u uit om te brainstormen over bovenstaande vragen. De resultaten van deze brainstorm worden gebruikt voor de ontwikkeling van een blauwdruk voor omgevingsmanagement. Enkele burgers zullen tijdens de workshop input leveren, door te presenteren hoe zij betrokken waren bij omgevingsmanagement en hoe zij dit hebben ervaren. Na afloop van de workshop heeft u een beter beeld van de verwachtingen van de huidige burger en weet u hierop in te spelen. Daarnaast krijgt u een (mede door u) ontwikkelde blauwdruk voor omgevingsmanagement thuisgestuurd.
  Marco Maréchal (Connected) Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
     
27. Met een SOM Quick Scan komen tot een goede strategie (Havenbedrijf Rotterdam en WesselinkVanZijst) (11:15)
handout sessie
  Het gebruik van Strategisch OmgevingsManagement raakt steeds verder verspreid. Het maken van analyses van je stakeholders en issues zorgt voor overzicht en leidt daarmee tot betere resultaten. Maar het verschilt per project hoe uitgebreid je omgevingsmanagement wil gebruiken. Met de SOM Quick Scan bepaal je hoe groot de belangen zijn en waar spanning zit in een
project. Daarmee kom je, met een beperkte inspanning, tot een strategie voor de rest van je project. Bij het Havenbedrijf Rotterdam wordt veel gewerkt met deze Quick Scan. We zullen aan de hand van één project in de haven laten zien hoe je
deze Quick Scan kunt uitvoeren. Samen met de deelnemers willen we verkennen in hoeverre dit ook past bij hun organisaties.
  Hans van Zijst (WesselinkVanZijst)
Huibert van Rossum (Havenbedrijf Rotterdam)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: inzicht in de meerwaarde van SOM van verkenning tot uitvoering
     
28.  Omgevingsmanagement in de uitvoering: Ruimte voor de Waal (P2) (13:30)
  Wat als het eerste applaus verstomd is?
Twee jaar geleden pronkten we met ‘het applaus van Lent’. Een interactieve aanpak met alle stakeholders had geleid tot instemming van omwonenden en een integraal prijswinnend plan: Ruimte voor de Waal Nijmegen.
Nu is het plan in volle uitvoering. Midden in de stad voltrekt zich in hoog tempo een metamorfose. Vijftig gezinnen zijn verhuisd, dagelijks rijden de dumpers door het gebied, torenkranen bouwen aan vier bruggen tegelijkertijd en we zijn halverwege het graven van de 3 kilometer lange nevengeul. De buurt kijkt mee, deskundigen en journalisten uit de hele wereld bezoeken het project.
Gaat het in de praktijk werkelijk zo soepel? Of kom je dagelijks tal van haperingen tegen, die iedere dag weer om oplossingen vragen? Welke strategie lukt en welke bijsturing is nodig. Welke rol heeft de gemeente Nijmegen hierin, als opdrachtgever. En welke rol heeft de realisator, i-Lent? Graag delen wij onze ervaringen met u. En we zijn benieuwd naar eventuele tips.
  Andrea Voskens (Gemeente Nijmegen)
Marije Mooije (Aannemerscombinatie iLent)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee en praktijkvoorbeelden
Resultaat: Voorbeelden, lessons learned en inspiratie om mee te nemen in je eigen praktijk.
     
29. Lokale duurzame energie opwekking, wie doet er mee? (P2) (14:45) handout presentatie
  Samen met buurtgenoten energie opwekken in de eigen wijk of het dorp is meer dan een trend. En of je nu deel uitmaakt van een energiecoöperatie in oprichting, van de (semi)overheid die faciliteert om dit mogelijk te maken of van een bedrijf op wiens gebouw of grond een installatie wordt geplaatst, er komt heel wat “omgeving” kijken bij een dergelijk initiatief. In deze workshop gaan we aan de hand van een of 2 concrete cases uit de praktijk in op de belangen die er spelen rond zo’n initiatief. Hoe je daar mee om kunt gaan vanuit verschillende perspectieven en welke valkuilen je moet vermijden.
  Hans Kursten (P2)
Erna Hollander (P2)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: Inzicht in belangen die spelen bij collectieve energieprojecten en hoe daar mee om te gaan.
     
31. Zuidasdok; interactie met de omgeving tijdens de planuitwerkingfase
(Projectorganisatie Zuidasdok) (13:30) handout sessie
  Het project Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer ook in de toekomst optimaal te houden. Dit wordt onder andere bereikt door het verbreden van de A10 met extra rijstroken en het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van de Zuidas. Station Amsterdam Zuid wordt aangepast zodat het voldoet aan de eisen van de toekomst, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. Duurzame inpassing van deze hoofdinfrastructuur vermindert de barrièrewerking en verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte. In 2017 start de bouw. Dit alles gaat gebeuren in een dynamische omgeving die door moet blijven gaan tijdens de bouw. De OV reizigers moeten hun weg blijven vinden naar hun werk, grote instellingen en bedrijven als het VU-VUMC, RAI en AKZO NOBEL moeten bereikbaar blijven tijdens de bouw, de leefbaarheid van de woonbuurten tijdens de bouw moet gehandhaafd blijven met zo min mogelijk hinder.
  Martijn Overmulder (Projectorganisatie Zuidasdok)
Nathalie Delorme (Projectorganisatie Zuidasdok)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: in deze workshop delen wij onze keuzes en horen we graag uw visie zodat bij de volgende interacties de belangen van de omgeving nog beter op tafel komen.
     
32. Eerste eParticipatie tijdens planstudie Rijkswaterstaat A13/A16 (Via Drupsteen & OverMorgen) (14:45) handout sessie
  Rijkswaterstaat voert op dit moment een planstudie uit voor de A13/A16 rondom Rotterdam. Een project met grote impact op de omgeving en dus is het (strategisch) omgevingsmanagement van doorslaggevend belang voor het succesvol doorlopen van de planstudie. Het tracé ligt vast, maar er zijn nog veel inpassingsopgaven op te lossen.
Voor het eerst in haar bestaan maakt Rijkswaterstaat al tijdens de planstudie gebruik van e-participatie. Op de speciale website worden gedurende het proces actief issues geagendeerd, meningen gevraagd en oplossingen voorgelegd. Daar waar bij de pilot met de N18 er feitelijk sprake was van vraag&antwoord op een reeds gekozen oplossing, is er nu echt wat te kiezen voor en door de omgeving. De website is nog meer dan een jaar actief.
De Universiteit Utrecht onderzoekt en monitort het gebruik en effect van de website vanaf gebruikersperspectief (de omgeving). Tijdens deze workshop presenteert de universiteit haar voorlopige bevindingen en gaan we met Rijkswaterstaat in gesprek over de ervaringen tot nu toe en de plannen voor de toekomst.
www.a13a16rotterdam.nl
  Erik Tissingh (Over Morgen)
Ronald Driessen
(RWS)
Vorm: praktijkvoorbeelden: OM vanuit het project
     
33. Hoe maakt interactieve visualisatie het werk van een omgevingsmanager makkelijker?
(VIA Drupsteen & OverMorgen) (11:15)
  Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we u meenemen in de wereld van de interactieve plan visualisaties. Hierbij zullen de overeenkomsten en de verschillen tussen Virtual Reality en Bolfoto’s haarfijn worden uitgelegd en gedemonstreerd en hoe deze technieken het beste ingezet kunnen worden in de diverse plan fasen en als onderdeel van onze participatie maatschappij. Ten slotte willen we samen met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden en ideeën m.b.t. de inzet van interactieve visualisatie in de dagelijkse praktijk van de omgevingsmanager en de integratie van beide technieken in onze toekomstige producten.
  Henk Brekhof (VIA Drupsteen)
Ronald de Vries (VIA Drupsteen)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: Kennis opdoen over de verschillen van visualisatie technieken en hoe deze in de praktijk toe te passen.
     
34. ‘Sober en doelmatig met gouden randjes’: De aannemer als smeermiddel of showstopper? (Strukton) handout presentatie
  De grotere infrastructurele projecten worden tegenwoordig bijna allemaal als D&C of DBFM-contract in de markt gezet. Hiermee willen opdrachtgevers meer ontwerpvrijheid en innovatie ruimte bieden aan de markt in ruil voor een zo kosten effectief mogelijke aanbieding. Het adagium ‘sober en doelmatig’ staat daarbij in bijna alle gevallen standaard in de uitvraag. Maar meer ontwerpvrijheid en keuzevrijheid voor de markt betekent voor stakeholders minder invloed en beslissingsmacht over hun raakvlakken. De markt beslist immers welke ‘sober en doelmatige’ invulling zij geven aan de functionele eisen, waar de stakeholders voor het ‘gouden randje’ gaan. Daar wringt vaak de schoen.
Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de hand van cases op zoek hoe dit dilemma te slechten, of beter nog, hoe te voorkomen dat je, als aannemer, voor dit dilemma komt te staan. 
  Jeannet Koomans (Strukton)
Jacco Kwakman (Strukton)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
     
36. Omgevingsmanagement Project De Nieuwe Warmte Weg: Een puzzel van 10.001 stukjes
(Visser&Smit Hanab) (11:15)
  In de zomer van 2014 wordt één van de grootste infraprojecten van Rotterdam opgeleverd: het nieuwe warmtenet DNWW: 26 kilometer pijpleiding, vanuit de haven van Rotterdam naar hartje stad.
DNWW loopt dwars door het havengebied, maar ook dwars door dicht bewoonde wijken Charlois en Feijenoord met als eindpunt 'Kop van Zuid' centrum Rotterdam. Doorgaande wegen en belangrijke kruisingen en waren dagen tot weken gestremd, zelfs de Erasmusbrug werd twee weekenden afgesloten, waarbij steeds rekening werd gehouden met de diverse verkeersstromen, routes voor hulpdiensten, lokale ondernemers en de vele events in de stad.
Omgevingsmanagement was als een grote puzzel met 10.001 stukjes. Wat maakt dat alle puzzelstukken vrijwel precies in elkaar pasten? En dat er nauwelijks weerstand was uit de omgeving?
Omgevingsmanager Visser & Smit Hanab, Maurice Huisman, gaat in gesprek met Verkeersmarinier Gemeente Rotterdam, Hans Goosens. Tijdens de aanleg van DNWW vormden zij een hecht duo.
  Maurice Huisman (Visser&Smit Hanab)
Hans Goosens (Gemeente Rotterdam)
Vorm: praktijkvoorbeelden: OM vanuit het project
Resultaat: lessons learned van dit project, en hoe kunnen overheid en aannemer optimaal samenwerken ls verantwoordelijkheden meer en meer van opdrachtgever naar aannemer verschuiven?
     
37. Ophalen klanteisen in de praktijk (Grontmij) handout presentatie
  De N279 in provincie Noord-Brabant wordt tussen 's-Hertogenbosch en Veghel opgewaardeerd naar 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen. Grontmij heeft van de provincie opdracht gekregen om het DBM-contract te schrijven en de aanbestedingsprocedure te begeleiden. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht betreft omgevingsmanagement. Grontmij staat aan de lat voor het inventariseren van de eisen van verschillende stakeholders. In een game komen de 12 principes van SOM aan de orde en doen de deelnemers mee in het spel van het vormen van een contract en het behartigen van stakeholderbelangen.
  Karen van Zwam (Grontmij)
Rik de Schrijver (Grontmij)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: concreet invulling geven aan de 12 principes van SOM
     
38. Gedwongen verhuizen op woonwagenkamp Beukbergen (Grontmij) handout sessie
  Het grootste woonwagencentrum van West-Europa, Beukbergen, wordt volledig geherstructureerd tot een 'normale' woonwijk (totaal 220 kavels). Het gaat om een mix van (nieuw te bouwen) woningen en kavels (koop en huur) voor woonwagens. In opdracht van gemeente Zeist heeft Grontmij in de periode 2011-2014 met 120 bewoners overleg gevoerd om tot een vaststellingsovereenkomst met de gemeente te komen (score 100%). Na een korte toelichting op het project demonstreren de sprekers in een rollenspel het verloop van enkele gevoerde gesprekken met de woonwagenbewoners. Op interactieve wijze wordt met de deelnemers ingegaan op enerzijds de zorgen van bewoners en anderzijds op de zorgen van de gemeente.
  Anne Gelderloos (Grontmij)
Bart Dercksen (Grontmij)
Vorm: praktijkvoorbeelden: OM vanuit het project
Resultaat: inzicht krijgen in hoe resultaat kan worden geboekt door een empathische en duidelijke benadering
     
39. De essentie van Omgevingsmanagement, Zo vind je de beste de beste omgevingsmanager voor je project! (Arcadis) handout sessie
  Omgevingsmanagement is een breed begrip. De definitie volgens IPM is helder, maar de praktijk blijkt anders is onze ervaring. Een goede omgevingsmanager is van alles op de hoogte: de communicatie, techniek, vergunningen, ontwerp, verkeersmanagement, archeologie, omgeving etc.. Maar waar ligt de grens van omgevingsmanagement? Onze ervaring is dat omgevingsmanagement snel de vergaarbak van een project wordt, waar alle issues, problemen en risico’s samen komen: alles is omgeving. En dat is ook de valkuil voor de omgevingsmanager: niet alles is omgeving en het schaap met vijf poten dat daarvoor nodig is, die bestaat niet.
In deze workshop gaan we op zoek naar de kern van omgevingsmanagement in verschillende projectfasen. Daarbij proberen we ook antwoord te geven op de vraag: welke competenties en vaardigheden heeft een omgevingsmanager nu echt nodig en waarmee onderscheidt die zich van anderen? Want niet iedereen kan omgevingsmanagement.
  Willemijn Oosterwijk (Arcadis)
Ard van Eck (Arcadis)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: deelnemers in de zaal zijn actief bezig geweest en hebben in discussies hun verhaal/ervaringen kunnen vertellen. Zij gaan met een lijst met to do`s naar huis en weten in het vervolg hoe zij OM in kleine projecten vorm geven
     
40. Nuclear Security Summit: 40 wegbeheerders smelten samen tot één uitvoeringsorganisatie (Arcadis) (13:30)
  Het bezoek van meer dan vijftig wereldleiders aan de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag maakte dat op 24 en 25 maart jongstleden diverse wegen in de westelijke randstad afgesloten werden. Om de verkeershinder tijdens deze topconferentie te managen werkten 40 partijen aan één samenhangend verkeersplan en één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.
De deelnemers aan de workshop gaan tijdens sessie, samen met Rijkswaterstaat en ARCADIS, op zoek naar de succesfactoren van de NSS, maar kijken ook kritisch naar onbenutte kansen.
Tijdens de workshop wordt door Rijkswaterstaat en ARCADIS ingegaan op de geoliede machine om binnen enkele maanden het verkeersplan op te stellen en wordt (kritisch) gekeken naar kansen om, bijvoorbeeld met de inzet van omgevingsmanagement, tot een betere integrale aanpak te komen.
  Eric Verschoor (Arcadis)
Jacco Slenters (Arcadis)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: Vanuit de discussie wordt de lessons learned beschreven die toepasbaar zijn op grote, maar ook kleinere, evenementen in Nederland
     
41. ‘Ik dacht dat er draagvlak was’. Antwoorden vanuit omgevingscommunicatie (Conclusion) (14:45) handout sessie
  Conclusion Corporate & Public Communication organiseert een platform om het grootste communicatieve pijnpunt in je project te beantwoorden. Waar maak je je echt zorgen over? Liggen cruciale stakeholders dwars? Wordt weerstand van omwonenden té zichtbaar in de pers? Dreigt je project stilgelegd te worden? En heb je even geen antwoorden meer? Wij hebben ons communicatieteam klaar staan om antwoorden te vinden. Het team voorziet spreker Sjoerd via Twitter van tips, trucs en oplossingen uit de praktijk. Gooi je vraag dus in de groep via #OMCOM. We delen onze praktijkervaring met projecten van onder meer Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat graag.
  Sjoerd Barnhoorn (Conclusion)
Bregje van Rij (Conclusion)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: antwoorden door collectieve denkkracht
   
42. Ruimte creëren voor én door SOM in de realisatie (ManEngenius) (11:15) handout sessie
  Bij opdrachtgevers en marktpartijen is behoefte om ruimte te creëren voor aannemers in de realisatiefase, de spreekwoordelijke taart groter te kunnen maken en gezamenlijk met de omgeving naar oplossingen te kunnen zoeken. Op welke wijze is omgevingsmanagement beter toepasbaar in de realisatiefase van een project? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is een factsheet ontwikkeld die de oplossingsrichtingen en kansen inzichtelijk maakt aan de hand van de aandachtsgebieden (1) ruimte in contracten/aanbesteding, (2) kennisoverdracht stakeholders en (3) omgevingsbewust zijn van organisaties. In deze workshop gaan wij aan de hand van praktijkvoorbeelden samen met de deelnemers op zoek naar aanvullende kansen en concrete mogelijkheden voor het toepassen van de factsheet. Doelgroep zijn omgevingsmanagers en/of adviseurs van opdrachtgevers én marktpartijen die al in een vroeg stadium meer ruimte willen creëren voor SOM in de realisatiefase.
  Renske Verbeek(RVPC)
Niels van den Brink (ManEngenius/RWS)
Nicolet Luisman (RWS/Twynstra Gudde)

Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee met praktijkvoorbeelden: Omgevingsmanagement vanuit het project

43. SOM bij dijkversterkingsprojecten (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) (13:30)
  Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 wordt een groot aantal dijkversterkingsprojecten uitgevoerd. Veel dijken worden hoger en breder of krijgen een andere bekleding. Dit raakt veel partijen in de omgeving: de extra ruimte die er nodig is gaat ten koste van natuur, landbouw, bedrijvigheid, bedrijfsvoering of achtertuinen, leefomgeving. De uitvoering zorgt voor overlast, de situatie veranderd en kan mensen raken (uitzicht maar ook huizen die opgekocht worden). Tegelijkertijd zijn de subsidiekaders strak: de projecten moeten sober, doelmatig en robuust worden uitgevoerd en op tijd gereed zijn. Er is weinig ruimte voor ‘extra wensen’ of een impuls van de ruimtelijke kwaliteit. Toch wordt er vaak gezocht naar het koppelen van andere projecten. Per project wordt een contractvorm op maat gekozen, het liefst met veel ruimte voor de innovatie van de markt, en ook de manieren van uitvoeren lopen uiteen. De versterkingsoplossing, het definitief ontwerp en de uitvoeringsplanning blijven daarbij lang onzeker, terwijl de omgeving vooral om duidelijkheid vraagt.
Hoe ga je in zo’n context om met je omgeving? Op welke manier betrek je ze en hoe ga je om met het sober-kader als omwonenden veel hinder ondervinden van de dijkversterking? Hoe benut je kansen binnen een hele krappe planning? Met andere woorden: hoe werkt SOM in dijkversterkingprojecten?
In deze workshop willen we met u in gesprek aan de hand van ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan.
  Marjoke Hoeve (HHNK)
Maartje Virardi-van de Hulsbeek (HHNK)
Vorm: praktijkvoorbeelden: OM vanuit het project
Resultaat: inzicht in het op maat maken van SOM
     
44. A je to! Communicatie als essentiële factor in omgevingsmanagement
(Bureau voor Gebiedscommunicatie) (14:45)
  Als Bureau voor Gebiedscommunicatie zijn we ervaren in communicatie rondom gebiedsontwikkeling. We houden ons bezig met grote en kleinere projecten, en ook met de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Deze ervaringen delen we graag met u!
Ben je omgevingsmanager of communicatieprofessional bij een project: dat vraagt om communicatieve houding binnen de organisatie en binnen de buurt. Communicatie is essentieel om omgevingsmanagement goed te kunnen uitvoeren. Communicatie is meer dan een briefje sturen of een folder maken. Communicatie met de buren moet en kan verder gaan dan een reguliere nieuwsbrief. We moeten een goede buur zijn. A je to! En dat is het.
  Marion van der Voort (Bureau voor Gebiedscommunicatie)
Boukje Witten (Bureau voor Gebiedscommunicatie)
Vorm: interactieve presentatie met praktijkvoorbeelden: de deelnemer doet mee
     
45. SOM van dag tot dag (Adviestalent) (11:15)
  SOM wordt als methodiek vaak op strategisch niveau en aan de voorkant van projecten ingezet. Op operationeel niveau, zowel aan de voor- als achterkant (de uitvoering) van het project, vraagt de toepassing van SOM echter ook om een doordachte en consequente handelswijze die nog (te) vaak onderbelicht is.
Tijdens de sessie lichten wij ‘SOM van dag tot dag’ toe aan de hand van best practices met concrete voorbeelden en tools uit onze eigen praktijk als Adviestalent met grote infrastructurele projecten. Tijdens de workshop geven wij u praktische handvatten om ‘SOM van dag tot dag’ binnen uw project (nog) beter in te richten.
  Jeroen Medema (Adviestalent)
Has Bakker (Adviestalent)
Vorm: interactieve presentatie met praktijkvoorbeelden: de deelnemer doet mee
Resultaat: inzicht en handvatten om SOM van dag tot dag (nog) beter in te zetten in uw project
     
46. A2 Maastricht, één plan voor stad en snelweg! (RWS) (13:30) handout presentatie
  In Maastricht zijn de werkzaamheden voor de dubbellaagse A2-tunnel in volle gang. En daarmee de bijhorende hinder. Met dit grootse project willen wij ondermeer de toekomstige bereikbaarheid in en rond Maastricht verbeteren. Maar voor nu is het maximaal beheersen van alle bouwactiviteiten al een grote opgave. Met een tijdelijk verkeerssysteem blijft Maastricht bereikbaar. Welke keuzes en afwegingen zijn nodig in het projectteam om de buitenwereld te binden? In de workshop wordt door zowel de opdrachtgever als de aannemer verteld hoe zij dit aanpakken.
  Jeroen Maas (RWS & KING/RPA)
Bart Grote (Strukton) 
Vorm: interactieve presentatie met praktijkvoorbeelden: de deelnemer doet mee
Resultaat: aan de hand van de A2 Maastricht ervaringen opdoen en uitwisselen
     
47. Samenwerken in 'Beleef de Deltaroute' (bij de Deltawerken) (RWS) (14:45)
  Beleef de Deltaroute is een project tussen de ANWB en RWS. 
Het project zorgt voor een fundament langs de 13 Deltawerken in de vorm van een verhaal, routes en belevingen. RWS kan een duidelijk verhaal vertellen over het werk op het gebied van waterveiligheid en de ANWB laat zien wat een mooie recreatieve belevingen er mogelijk zijn langs de Deltawerken in de vorm van verschilende Deltaroutes. 
In dit project wordt ook samenwerkt met andere partners zoals Waterschappen, Provincies, Natuurorganisaties , Recreatieschappen en andere partners om elkaar te versterken en te promoten.
  Karen van Burg (Rijkswaterstaat)
Janique Huijbregts (ANWB)
Vorm: interactieve presentatie: de deelnemer doet mee
Resultaat: andere partners enthousiasmeren voor doorontwikkeling in ZW Delta of voor andere gebieden in Nederland (kust, rivieren, IJsselmeer)
48. Kennisdelen en kennisborgen op persoonsniveau (Intermedius) (11:15)
 

Het borgen en delen van kennis met de collega omgevingsmanagers is cruciaal wanneer je in de loop der jaren te maken krijgt met dezelfde ambtenaren voor bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen. Of zeer actieve buurtbewoners die standaard ‘tegen’ zijn. De ene omgevingsmanager krijgt zaken bij die persoon snel voor elkaar, de ander worstelt en kan moeilijk verbinding maken waardoor alles langer duurt. Hoe beter je signalen herkent qua voorkeursstijlen, hoe beter je in kan spelen op het maken van verbinding. Dit zal helpen bij het behalen van je successen. Deze workshop gaat in op het herkennen van drijfveren en voorkeursstijlen van communicatie. Hoe leg je dit vervolgens vast zodat de kennis geborgd en gedeeld kan worden met collegae. De workshop geeft je inzicht en tips om toe te passen in je dagelijkse werk.

 

Diane Dros (Intermedius)
Otto ten Dam (Intermedius)

 
 

 

mojoimagealt-2092-alt

 
 • mojoimagealt-6262-alt
 • mojoimagealt-6229-alt
 • mojoimagealt-6230-alt
 • mojoimagealt-6240-alt
 • mojoimagealt-6234-alt
 • mojoimagealt-6235-alt
 • mojoimagealt-6236-alt
 • mojoimagealt-6237-alt
 • mojoimagealt-6238-alt
 • mojoimagealt-6259-alt
 • mojoimagealt-6264-alt
 • mojoimagealt-6233-alt
 • mojoimagealt-6248-alt
 • mojoimagealt-6239-alt
 • mojoimagealt-6250-alt
 • mojoimagealt-6249-alt
 • mojoimagealt-6251-alt
 • mojoimagealt-6252-alt
 • mojoimagealt-6253-alt
 • mojoimagealt-6254-alt
 • mojoimagealt-6255-alt
 • mojoimagealt-6256-alt
 • mojoimagealt-6257-alt
 • mojoimagealt-6266-alt
 • mojoimagealt-6258-alt
 • mojoimagealt-6318-alt

 • mojoimagealt-6273-alt
 • mojoimagealt-6272-alt
 • mojoimagealt-6277-alt
 • mojoimagealt-6278-alt
 • mojoimagealt-6280-alt
 • mojoimagealt-6301-alt
 • mojoimagealt-6298-alt
 • mojoimagealt-6297-alt
 • mojoimagealt-6317-alt